نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

2 کارشناس دفتر ارزیابی کیفیت آموزش، دانشکده فنی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده

د دروس علوم و مهندسی از دیرباز یک مؤلفۀ کار عملی، حل تمرین، راهبری آزمایشگاه و تکالیف خارج از کلاس داشته است. امروزه این بخش از آموزشهای مهندسی عمدتاً توسط دستیاران آموزشی ارائهمی‌شود. دستیاران آموزشی، بیشترین ساعات تماس آموزشی را با دانشجویان مهندسی دارند، بدون آنکه کمترین آموزشی دربارۀ روشهای یاددهی و یادگیری دیده باشند. پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران برای ارتقای کیفیت آموزش ارائه‌شده توسط دستیاران آموزشی از سال 1391 اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی با حضور استادان صاحب‌نظر کرده است. این کارگاهها، که تا پایان سال 1392 تعداد ‌9 مورد آن به اجرا درآمده است، ضمن آموزش 391 دستیار آموزشی پردیس فنی، اطلاعات ارزشمندی را نیز دربارۀ نیازهای دستیاران آموزشی و چالشهایی که با آنها روبه‌رو هستند، به‌دست آورده است. این بررسیها بر اهمیت این‌نوع کارگاهها و ضرورت تعمیم آنها در سطح ملی، تأکید دارد. در این مقاله،با‌توجه‌به نظرسنجیهای صورت گرفته در طی برگزاری این کارگاهها و استفاده از تجربیات مشابه در سایر کشورها، برنامه و راهکاری برای آموزش دستیاران آموزشی مهندسی در سطح ملی، ارائه شده است.به‌این‌منظور کارگاه آموزشی نیم‌روزه‌ای طراحی شده که طی آن دستیاران آموزشی با الفبای کسب موفقیت در فرایند یاددهی ـ یادگیری آشنا می‌شوند. در نیمۀ اول این کارگاه به پرسشهای زیر پاسخ داده می‌شود: هدف از کلاسهای حل تمرین چیست؟ چگونه برای تدریس آماده شویم؟ آموزش دانشجومحور چیست و یادگیری فعال چگونه محقق می‌شود؟ یاددهی و یادگیری موفق کدام‌ است؟ در نیمۀ دوم کارگاه نیز دربارۀ مهمترین چالشهای دستیاران آموزشی ‌بحث می‌شود و شرکت‌کنندگان با همفکری یکدیگر، راهکارهای مقابله با این چالشها را می‌یابند. با اجرای این راهکار، همچنین یکی از موانع دربرابرِ ارزشیابی موفقیت‌آمیز برنامه‌های آموزش مهندسی کشور نیز برداشته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing teaching-learning skills in teaching assistants of engineering programs

نویسندگان [English]

  • Hosein Memarian 1
  • Leila Shirban 2
  • Mohammad Shekarchizadeh 3

1 Professor of Geo-Engineering, College of Engineering. University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Office of Educational Assessment officer, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Professor of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Science and engineering courses normally have components like practical work, laboratory experience and homework. Presently, this part of engineering education is mainly carried out by teaching assistants (TA). Although teaching assistants spend most number of hours with engineering students, they normally receive no training for effective class management and teaching. To improve the quality of education offered by TAs, the University College of Engineering at University of Tehran has launched a series of teaching workshops, presented by qualified professors. Since the beginning of this program in 2012, over 390 TAs of engineering programs have attended nine workshops. The information derived from the questionnaires filled at the end of each workshop reveal the main challenges and needs of the TAs. Based on the results of those questionnaire surveys and findings of similar programs in other countries, this paper presents a teaching program developed for TAs of engineering programs of Iran. To this end, a half a day workshop has been designed through which the TAs are introduced to the fundamentals of successful teaching-learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • teaching assistants (TA)
  • teaching-learning process
  • Workshop
  • University College of engineering