نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار انشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

ایجاد و کاربرد استانداردهای کیفیت در نظام آموزشی، یکی از عوامل کلیدی در دستیابی به اهداف مورد‌ِنظر در سند چشم‌انداز کشور بوده و گام مهمی در راستای اثربخشی و کارایی نظام ‌آموزشی است. در سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای بهبود کیفیت صورت گرفته ‌و پرسشهایی در ارتباط با آن مطرح شده و بیانگر آن است که نظام آموزشی کشور،‌ از استانداردهای بین‌المللی و سازکار‌های تضمین‌ کیفیت، فاصله دارد. هدفِ این پژوهش، تبیین جایگاه استانداردسازی در ارتقای کیفیت نظام آموزشی ایران است. دراین‌خصوص دلایل ایجاد استانداردها مطالعه شده و اهداف و نتایج حاصل از کاربرد آنها، در ابعاد مختلف نظام آموزشی ایران، به‌عنوانِ یک کشور در حال توسعه، بررسی شده است. یکی از اهداف آرمانی ما، ارتقای کیفیت آموزشی تا سطوح عالی بین‌المللی، با حفظ کیان دینی خود است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که به بررسی و ترکیب شواهد موجود درخصوصِ استاندارها و وضعیت ‌کیفیت برنامه‌های ‌آموزشی‌ کشور می‌پردازد. در این پژوهش، استانداردهای آموزشی، سیستمی است که کار کنترل کیفیت فعالیتها و خدمات ارائه‌شده ازسویِ نظام‌ آموزشی را بر‌عهده دارد. با پذیرش همگانی استانداردهای آموزشی، فرهنگ انتخاب صحیح در جامعه تثبیت شده و کیفیت فرایندهای گوناگون ارتقا خواهد یافت. از آنجا که تا به امروز تضمین کیفیت، تا حد زیادی فرایندی سیاسی بوده است، برنامه‌ریزان را به توجه در ابعاد سیاسی آن ترغیب می‌کند؛ همچنین استانداردهای آموزشی، باید به تناسب مبانی بین‌المللی و با در نظر گرفتن مسائل بومی و سنتی و میهنی دگرگون شوند تا بتوانند موجبات تغییر را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To Clarify the Place of Standards in Improving the Quality of the Educational System

نویسندگان [English]

  • Effat Abbasi 1
  • Mahdieh Sadat Vaghoor Kashani 2

1 Assistant Professor, School of Education and Psychology, Kharazmi University

2 PhD Student, School of Education and Psychology, Kharazmi University

چکیده [English]

Creation and application of the quality standards in educational system is one of the key factors to achieve the desired goals for the visions of this country. It is an important step towards an effective and efficient educational system. In recent years, great efforts have been made raised and many questions have been created about the quality of our educational system which is far from the quality assurance standards. The aim of this study is to elucidate the position of standardization to improve the quality of educational system in Iran. In this regard, we study the causes of standardization and survey the objectives as well the results of their applications in different aspects of educational system in Iran, as a developing country. One of the most ambitious goals is to promote the quality of educational system to higher international levels, regarding to our own religious values. The research method is analytical-descriptive, study and synthetize evidences of current quality status of educational programs in our country. In this paper, educational standards are regarded as systems that control the quality of the activities and services provided by the educational system. With the adoption of public standards, the culture of correct selection will be promoted. Since the quality assurance is largely a political process, it encourages the planners to focus on the political aspects. Also we should consider that educational standards should be in accordance with international criteria as well the domestic and traditional issues in order to make a change.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standard
  • educational standards
  • Quality