نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی‌، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تأثیر موقعیت­های چندفرهنگی در فرایند یاددهی ـ یادگیری؛ واکاوی تجربیات عوامل انسانی دانشکده نفت اهواز است. به­منظور نیل به این هدف از رویکرد کیفی و روش روایت­پژوهی استفاده شده است. جامعه موردمطالعه عوامل انسانی شامل استاد، دانشجو و دیگر کارکنان مثل مشاور از دانشکده  نفت اهواز است که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و برمبنای اشباع نظری یافته­ها، تعداد 4 نفر از آنها به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، مصاحبه حضوری و بدون ساختار و روش تحلیل پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی است. یافته­های پژوهش با توجه به 6 درونمایه استخراج­شده نشان می­دهد که همه از عواملی هستند که باعث تبعیض نژادی در کلاس درس و به دنبال آن در جامعه می­شوند. مدرسان قدرت بالایی در بالا بردن ارزش­ها دارند و می­توانند جلوی تعصبات قومیتی را بگیرند و باعث احترام به قومیت­ها، آداب و رسوم، زبان و فرهنگ شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of multicultural situations in the process of teaching, learning investigating of human factors experiences in Ahvaz Faculty of Petroleum

نویسندگان [English]

  • Nasrin Eidi 1
  • Mohammad Nourian 2

1 PhD Student

2 Associate Professor Curriculum,Faculty of Psychology and Educational Sciences,Tehran jonoob,Tehran,Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of multicultural situations in the process of teaching, learning the human factors of Ahvaz Faculty of Petroleum. In order to achieve this goal a qualitative approach and narrative study method have been used. The study population and the human factors include professors, students and other staff, such as an advisor to the Ahvaz Faculty of Petroleum. Using purposeful sampling method and based on theoretical saturation of findings, four of them were selected as samples.. Data collection method is face -to-face and unstructured interviews. Also, the method of research analysis is a qualitative content analysis method. The research findings were extracted from 6 themes.They are factors causing racial discrimination in the classroom and in the community. As they can fight ethnic prejudices, they will be able to respect their ethnicity, customs, language and culture that eliminate injustice among the classroom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multicultural situations
  • narrative research
  • process of teaching
  • learning
  • human factors experiences
  • Ahvaz Faculty of Petroleum
آتشک، محمد (1386). بررسی کارایی نظام آموزش عمومی استان­های کشور و عوامل مؤثر بر آن در سال 84-83، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
اسماعیل­سرخ، جعفر (1386). نابرابری­های آموزشی و نابرابری­های فضایی در بعد قومی و منطقه­ای (مطالعه موردی دوره ابتدایی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 81-80 ، فصلنامه تعلیم و تربیت، 23(3)، 124-103.
امیری، مجید و موسوی، ستاره (1396). آگاهی و توجه استادان به اخلاق اجتماعی در اجرای فعالیت­های یاددهی ـ یادگیری رشته های فنی و مهندسی.  فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 19(74)، 95 -71.
ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا (1390). تحلیل محتوای کیفی. پژوهش، 3(2)، 44- 15.
جوادی، محمدجعفر (1379). آموزش چند فرهنگی به عنوان یک رویکرد در آموزش، فصلنامه تعلیم و تربیت، 16(3)، 26- 9 .
دکوئیار، خاویر پرز (1377). تنوع خلاق با: گزارش کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه، ترجمه گروه مترجمان، تهران: کمیسیون ملی یونسکو.
دهقان، حسین (1386). نقش شبکه­های اجتماعی در بازتولید نابرابری آموزشی با توجه به رویکرد شبکه، مجله رشد علوم اجتماعی، 24، 42-29.
حسین­بر، محمدعثمان (1386). هویت جمعی و نگرش به دموکراسی در ایران، رساله دکتری منتشرنشده. رشته جامعه­شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
سجادی، سیدمهدی (1384). کثرت­گرایی فرهنگی، هویت و تعلیم و تربیت (تبیین و ارزیابی). نشریه اندیشه­های نوین تربیتی، 1(1)، 38-25.
صادقی، علیرضا (1391). ویژگی­ها و ضرورت­های تدوین برنامه درسی چندفرهنگی در ایران، راهبرد فرهنگ، 17 و 18، 121-93 .
صفری، ثنا (1390). ویژگی­های فرایند تدریس  ـ  یادگیری درآموزش­عالی، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 13(500)، 90 -73.
عادل مهربان، مرضیه (1394). مروری بر تحلیل محتوای کیفی و کاربرد آن در پژوهش اصفهان: نشر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان.
عبدلی سلطان احمدی، جواد و صادقی، علیرضا (1394). طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه­درسی چند فرهنگی برای دوره تعلیم و تربیت عمومی در ایران، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 10(39)، 108-71.
عراقیه، علیرضا و فتحی واجارگاه، کورش (1391). جایگاه چند فرهنگی در آموزش مدرسه­ای و آموزش ­عالی. راهبرد فرهنگ، 17 و 18، 204 -187.
علی­پور، نسرین و علی­پور، لیلا (1395). آموزش چندفرهنگی و قومیت در برنامه درسی. فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 11. 182-167 .
غریبی، حسن؛ قلی زاده، زلیخا؛ غریبی، جلال و فتحی آذر، اسکندر (1388). برنامه درسی چند فرهنگی درآموزش عالی، نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.
قادرزاده، امید و شفیعی­نیا، عباس (1391). تأثیر ساختار اجتماعی آموزش، بر قوم­گرایی دانشجویان. فصلنامه علوم اجتماعی. دانشگاه علامه طباطبایی، 19(59)، 214-174.
محمدی، شیرکوه؛ کمال خرازی، سید علی نقوی؛ کاظمی فرد، محمد و پورکریم، جواد(1395). ارائه الگویی برای آموزش چند فرهنگی در نظام آموزش عالی: واکاوی دیدگاه های متخصصان این حوزه در ایران، 4(1)، 91 ـ 65.
نوریان، محمد (1396). راهنمای عملی پژوهش روایی (همراه با فعالیت­های کارگاهی) چاپ اول، تهران: شورا.
Banks, J. A. (2006). Cultural diversity and education: Foundations. Curriculum, and Teaching. Boston: Pearson Education, Inc.
Banks, J. A.(1999). An introduction to multicultural education. Boston: Allyn and Bacon.
Banks, J. A. and Banks, C. A. M. (2010). Multicultural education: Issues and perspectives (7th ed.)New York: John Wiley.
Bennet, C. I. (1990). Comprehensive multicultural education: Theory and practice. Boston: Allyn and Bacon.
Chittom, L. N. (2011). Teachers tips for erecting a multicultural curriculum. Available at: //www.brighthub.com
Delors, J. (1996). Learning. The treasure within UNESCO. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First Century.
Feysia, D. and Kiristin, L. (2011). Raising the achievement of portuguese pupil in british school: A case study of good practice, Available at http://www,Eric.ed,gov.
Ford, D. Y. and Harris, J. (2000). A Frame work for infusing multicultural curriculum to gifted education. Roeper Review, 12(2), 9-12
Gay, G. (2006). The importance of multicultural education. New York: Teachers College Press.
Green, P. E. (2009). Nonverbal differences in communication style between American Indian and Anglo elementary classrooms. American Association of Colleges for Teacher Education.
Johnson, O. (2011). Dose multicultural education improve student racial attitudes? Journal of Studies. 42(8),1252-1274.
Lin, J. (2007). Love, peace, and wisdom in education: Transforming education for peace. Harvard Educational Review, 77(3), 362-365.
Mishell, W. (2007). Black childrens race awareness, racial attitudes and self-concept: A reinterpretation. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 25, 433-441
Nairn, S.; Hardy, C.; Parumal, L. and Logan, W. and Gelnn, A. (2004). Multicultural or anti-racist teaching in nurse education: A critic appraisal. Nurse Education Today, 19, 195-211.
Nieto, S. (1992). Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education. Longman, 10 Bank Street, White Plains, NY 10606.
Parekh, B. (1986). The concept of multicultural education. Multicultural education: The interminable debate, 19-31.
Parekh, B. (2008). The concept of multicultural education. In s. Modgil, G. K. Verma, K. Mallick and C. Mogdgil (Eds). Multicultural Education: The Interminable Debate, 19-31.
Rosado, C. (2008). What makes a school multicultural? Available at: http:/www.wducation.org/multicultural/papers/caleb/multiculticultural.html
Venäläinen, S. (2010). Interaction in the multicultural classroom: Towards culturally sensitive home economics education.