نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

2 استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

چکیده

در عصر حاضر، یکی از مهم‌ترین توقعات جامعه از دانشگاه، بالا بردن سطح هوش اخلاقی در کنار ارتقای هوش علمی جامعه است. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت هوش اخلاقی دانشجویان دانشکدۀ مهندسی دانشگاه کاشان انجام شده است. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی و طرح پژوهش، پیمایش نظرات بود. جامعۀ آماری شامل تمام دانشجویان دانشکدۀ مهندسی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-92  به تعداد 3667  نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه‌ای، 300  نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای اندازه‌گیری هوش اخلاقی دانشجویان از پرسش‌نامه چهل گویه‌ای در قالب چهار مؤلفه (راست‌‌گویی، مسئولیت‌پذیری، دلسوزی و بخشش) بر حسب طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت استفاده شد. روایی این پرسش‌نامه به صورت محتوایی موردتأیید متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه از طریق ضریب آلفای کرانباخ 897/0 محاسبه شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سطح آمار استنباطی (آزمون t تک‌نمونه‌ای، t مستقل و تحلیل واریانس) با استفاده از نرم‌افزار آماری spss انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد میانگین مؤلفه‌های هوش اخلاقی دانشجویان دانشکدۀ مهندسی دانشگاه کاشان بالاتر از حد متوسط فرضی (3) است. بالاترین میانگین مربوط به مؤلفۀ راست‌گویی به میزان 81/3 بود. بین هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب جنسیت، وضعیت تأهل و رشتۀ تحصیلی تفاوت معنادار وجود داشت اما این تفاوت بر حسب عملکرد تحصیلی و مقطع تحصیلی معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on moral intelligence in engineering college at the University of Kashan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amini 1
  • Hamid Rahimi 2

1 ‌Assistant Professor, Human Science Faculty, University of, Kashan, Kashan, Iran.

2 Assistant Professor, Human Science Faculty, University of, Kashan, Kashan, Iran.

چکیده [English]

The purpose of the present research was a survey on moral intelligence in engineering college at the University of Kashan. The type of research was applied research and survey research. The population of this research was all the engineering students in Kashan University of whom, 300 students were selected. The data were collected using moral intelligence questionnaires with 40 items in components four in terms of Likert 5 scale. Questionnaire validity confirmed by experts. By the use of Cronbach alpha coefficient, reliability coefficients were obtained, equal to 0.897. Data’s analysis does in inferential level (one sample T test, independent T-test and one way ANOVA) by SPSS 18 statistical software. Findings indicated that mean four components of moral intelligence in students was higher than average. The highest mean score related to honest 3.81. Also, there was significant difference among the students moral intelligence in terms of sex, marriage status and academic fields but this difference wasn't significant in terms of academic performance and academic course.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Intelligence
  • Students
  • university
  • Engineering College
  • Higher education