دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار 1380، صفحه 1-152 
4. تاریخچه ای از انتقال حرارت

صفحه 9-44

محمود یعقوبی؛ خالد کریمی؛ محید ملکی