نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شیراز ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی شرکت صنایع الکترونیک

چکیده

هدف کلی این تحقیق ارزیابی اثربخشی بیرونی برنامه درسی دوره مدیریت پروژه آموزشکده شرکت صنایع الکترونیک شیراز بر اساس مدل چشم شایستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش‌آموختگان رشته مدیریت پروژه آموزشکده شرکت صنایع الکترونیک شیراز است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل چشم شایستگی بود که بین کلیه افراد جامعه توزیع شد. با استفاده از روشهای آمار توصیفی داده‌ها تحلیل شدند. نتایج نشان داد که: 1. دانش، مهارت و نگرش دانش آموختگان در بعد شایستگی فنی بالاتر از حد متوسط و پایین‌تر از حد مطلوب است. 2. دانش، مهارت و نگرش دانش آموختگان در بعد شایستگی رفتاری بالاتر از حد متوسط و پایین‌تر از حد مطلوب است. 3. دانش، مهارت و نگرش دانش آموختگان در بعد شایستگی زمینه‌ای بالاتر از حد متوسط و پایین‌تر از حد مطلوب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An evaluation of the external effectiveness of the project management curriculum in the College of Shiraz Electronic Industries, based on the eye of the competence model

نویسندگان [English]

  • Mehdi Moham,adi 1
  • Reza Naseri jahromi 2
  • Hajar Mieini Shahraki 3

1 Assistant Professor, Faculty Member of Shiraz University

2 Master of Art in Educational Administration in International Branch of Shiraz University

3 Master of Art Educational Administration in Shiraz University

چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the external effectiveness of the project management curriculum in the College of Shiraz Electronic Industries, based on the eye of the competence model. Statistical population of this study was all graduated of project management courses in the College of Shiraz Electronic Industries. The instrument of this study was a researcher-made questionnaire. Questionnaires were distributed among statistical population and data were analyzed by descriptive statistics. The results indicated: 1) in technical competency, graduates’ knowledge, skill and attitude were higher than median level and were less than optimal level. 2) In behavioral competency, graduates’ knowledge, skill and attitude were higher than median level and were less than optimal level. 3) In contextual competency, graduates’ knowledge, skill and attitude were higher than median level and were less than optimal level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • Competency
  • Curriculum
  • project management
  • eye of competence model
  • Shiraz electronic industries