نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، بخش مهندسی قدرت و کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، مدرس دانشگاه پیام نور

3 استادیار، بخش مهندسی قدرت و کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز

4 استادیار بخش مهندسی قدرت و کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز

5 استادیار، بخش مهندسی قدرت و کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، شیراز، دانشگاه شیراز

6 استاد، بخش مهندسی قدرت و کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز

چکیده

در این تحقیق، نظرات اساتید و شاغلان صنعت برق در مورد اهمیت ارایه برخی دروس مربوط به حوزه حقوق، مدیریت، ارتباطات و حسابداری برای دانشجویان رشته مهندسی برق بررسی گردیده است. این تحقیق از نظر هدف تحقیقی کاربردی و از نظر روش تحقیقی توصیفی/ پیمایشی است. جامعه آماری کلیه اساتید رشته برق دانشگاه شیراز و شاغلان صنعت برق در شرکت برق منطقه ای استان فارس می باشند. نمونه برای جامعه آماری اساتید به روش سرشماری و برای شاغلان به میزان 69 نفر بدست آمده است. جهت جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد که روایی آن به روش ظاهری/ محتوایی و پایایی آن به دو روش آلفای کرونباخ و روش دو نیم کردن تایید گردید. در تحلیل داده ها نیز از آزمون های کولوموگروف/ اسمیرنوف، دوجمله ای، تی تست و فریدمن استفاده شده است. یافته‌های آماری نشان می‌دهد از نظر اساتید، دروس مرتبط با حسابداری و نامه‌نگاری اداری از اهمیت متوسطی برخوردار بوده و سایر دروس از جمله گزارش‌دهی فنی، حقوق، روابط با کارفرما، مدیریت، مالکیت‌معنوی، محیط‌زیست و انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که از نظر شاغلان در صنعت، دروس حقوقی و حسابداری دارای اهمیتی متوسط و سایر دروس اهمیتی بالا داشته‌اند. یافته دیگر آن است که در مورد دروس حقوقی و مالکیت معنوی، نظرات اساتید و شاغلان متفاوت بوده و این اساتید بوده‌اند که اهمیت بالاتری برای این دروس قائل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of requirement of supplementary courses in social and human sciences for students and graduates of electrical engineering

نویسندگان [English]

  • Maryam Dehghani 1
  • Seyyed Moslem Alavi 2
  • Mohammad Hassan Asemani 3
  • Mohammad Mehdi Arefi 4
  • Peyman Sotodeh 5
  • Ali Akbar Safavi 6

1 Associate Professor, Department of Power and Control Engineering, School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 PhD Candidate in System Management, School of Economics, Management & Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Power and Control Engineering, School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Power and Control Engineering, School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran

5 Assistant Professor, Department of Power and Control Engineering, School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran

6 ‌Professor, Department of Power and Control Engineering, School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

This study probed into the opinions of teachers and electrical engineers (working at electric industry) on the importance of providingsome courses of law, administration, communications and accounting for electrical engineering students. This applied studyfell into the category of descriptive/surveyresearch. Statistical population consisted of all teachersof Electrical Engineering faculty atShiraz University andall electrical engineers of Fars Regional Electric Company. Sixty-nineengineers are selectedas a sample while all teachers (16 teachers) answered the questions. To collect the data, a questionnaire is designed and distributed.  Questionnaire validity is tested by face/ content approach while its reliability is confirmed by Cronbach's alpha and split-half methods. To analyze the data, some methods including Kolmogorov/Smirnov, binomial, t-test and Friedman are performed. Findings showed that from the viewpoint of teachers, accounting, correspondence courses are of moderate importance, and other courses including technical reporting, law, employer relations, management, intellectual property, environment and energy are very important. Despitethisfact,electrical engineers believed that legal and accounting courses are less importantthan other courses. Furthermore, teachers opposite to electrical engineers, put the legal and intellectual property courses ina higher level of importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • electrical engineering
  • Electrical engineering Training
  • Electrical Engineering Complementary Courses
ابهرى، کیوان (1380). مدیریت پروژه­های صنعتى. شیراز: جهاد دانشگاهی.           
رشته­های مصوب دفتر برنامه­ریزی آموزش عالی. وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (1391).
صادقی، ناهید؛ فراهانی، مهدی و کمره­ای، محمود (1393). نقش شناسایی و افراز دستاوردهای یادگیری در بهبود کیفیت آموزش عالی، موردپژوهی: آموزش مهندسی برق گرایش قدرت. فصلنامهآموزشمهندسیایران، 16 (63)، 110-85.
گلشنی، مهدی (1393). لزوم توجه دانشکده­های مهندسی به علوم انسانی. فصلنامهآموزشمهندسیایران، 16 (63)، 9-1.
مدنی­فر، محمدرضا و سجادیه، نرگس (1388). برنامة درسی مغفول در آموزش مهندسی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 10 (37)، 29-1.
مطهری­­نژاد، حسین؛ یعقوبی، محمود و دوامی، پرویز (1390). الزامات آموزش مهندسی با­توجه­به نیازهای صنعت در کشور ایران. فصلنامهآموزشمهندسیایران، 13 (52)، 39-23.
معماریان، حسین (1380). نوآوری در آموزش مهندسی. تهران: دانشگاه تهران.
معماریان، حسین (1382). تضمین کیفیت آموزش مهندسی در ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 5 (19)، 48-15.
معماریان، حسین (1383). آسیب­شناسی آموزش مهندسی در ایران. فصلنامه علوم زمین، 12 (53)، 31-16.
معماریان، حسین (1388). طراحی درس جدید حرفة مهندسی برای دوره­های کارشناسی مهندسی ایران.  فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 11 (43)، 100-89.
معماریان، حسین (1390). تدارک هدفها و دستاوردهای آموزش مهندسی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران،
13 (49)، 69-43.
معماریان، حسین (1390). کاستیهای برنامه­های آموزش مهندسی ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران،
13 (51)، 74-53.
معماریان، حسین (1392). بازنگری برنامه­های آموزش مهندسی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 15 (57)، 18-1.
مقداری، علی و صلاحی­مقدم، سهیلا (1386). علوم انسانی و هنر عواملی موثر و ضروری در آموزش رشته­های مهندسی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 9 (33)، 86-73.
ABET, Accreditation Board for Engineering and Technology, www.abet.org accessed. March 2009.
Crawley, E. F. (2001). The CDIO Syllabus: A statement of goals for undergraduate engineering education. MIT CDIO Report #1, 2001, Available at: http://www.cdio.org.
http://www.msrt.ir/fa/prog/Pages/ApprovedCourses.aspx
International Engineering Alliance (2014). International engineering alliance: Educational accords.  Accord Rules and Procedures, 13 June 2014 (1-69). Available at www.ieagreements.org/Rules_and_Procedures.pdf.
Walter, O. and Craig, I. (2008). Preparing the engineering technology graduate for the global marketplace, Proceedings of the 2008 IAJC-IJME International Conference.