نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

در زمینه فناوری و پدیده جهانی شدن صرفاً مؤسساتی می‌ توانند پیشرفت کنند که آموزش با کیفیت و محیطی سازنده برای دانشجویان فراهم کنند. چرا که این عوامل می توانند بر رضایتمندی دانشجویان از نظام آموزش‌عالی تأثیرگذار باشند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین خدمات آموزشی ارائه شده و رضایتمندی دانشجویان فنی ـ مهندسی از نظام آموزش‌عالی بود. پژوهش به شیوه توصیفی ـ همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان فنیـ مهندسی دانشگاههایت هران، شهیدبهشتی،صنعتی امیرکبیر و خوارزمی بودند.370نفرازدانشجویان به‌ صورت نمونه‌ گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ‌ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته شامل پرسشنامه رضایتمندی دانشجویاناز نظام آموزش‌ عالی و پرسشنامه خدمات آموزشی ارائه شده در دانشگاهها بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ ها و از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هر یک از ابعاد خدمات آموزشی ارائه شده و رضایتمندی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی به روش گام به گام نشان داد که از بین ابعاد خدمات آموزشی، بعد تخصص استادان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر رضایت دانشجویان از نظام آموزش‌عالی است که به صورت ساده و  ترکیبی و ابعاد دروس ارائه شده، محیط یادگیری و امکانات کلاسی به‌ صورت ترکیبی قادر به پیش بینی رضایتمندی دانشجویان از نظام آموزش‌عالی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between offered education services and students’ satisfaction from higher education

نویسنده [English]

  • Zeinab Sadeghi

Ph.D Student of Educational Management, Department of Education, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Due to the advancement in technology and globalization, only those institutions can excel which are providing quality education and constructive environment to their students. It is obvious that these factors can influence their satisfaction from higher education. The purpose of this study is to explore the relationship between offered education services and students’ satisfaction from higher education. The study used the descriptive- correlation method. The participants in this study were educational science students of Tehran, Shahid Beheshty,  Amir Kabir and Kharazmi Universities. 370 university students were selected by convenience sampling. Data were collected by two self- designed questionnaires: 1) students’ satisfaction from higher education 2) offered education services in university. Data were analyzed using Pearson and step-by-step regression correlation technique. The results showed that there was significant relationship between dimensions of offered education services and students’ satisfaction from higher education. The step-by-step regression analysis indicated that teachers’ expertise is the most influential factor among all the variables. It is significant predictor of students’ satisfaction from higher education in a simple and complex form. Courses offered, learning environment and classroom facilities are significant predictor of students’ satisfaction from higher education in complex form.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Offered education services
  • students’ satisfaction
  • high education
  • engineering-technical students