نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه شیراز

2 داانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی علوم تربیتی دانشگاه شیراز،

چکیده

هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی نقش سرمایة اجتماعیدر ارتقای آمادگی کارآفرینی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز است. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة مورد­بررسی شامل تمام دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز است که از طریق روش نمونه­گیری دردسترس 103 نفر انتخاب و مطالعه شدند.
به­منظور گردآوری داده­های پژوهش از پرسش­نامه­های آمادگی کارآفـرینی اومنـی و دیگران (2009) و همچنیـن از پرسش­نامه سرمایه اجتماعی گیو و دیگران (2013) استفاده شد. برای سنجش روایی پرسش­نامه­ها از روایی محتوایی و صوری و بررسی توسط استادان متخصص حوزه و به­منظور پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسش­نامة اومنی و دیگران و پرسش­نامة گیو و دیگران، به­ترتیب 77/0 و 74/0 محاسبه شد. پس از محاسبه روایی و پایایی، این ابزار در بین افراد نمونه توزیع شد و سپس داده­ها با استفاده از روشهای آماری تک­نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون T تک­نمونه‌ای نشان داد که وضعیت سرمایة اجتماعی و آمادگی کارآفرینی در دانشجویان مهندسی بالاتر از سطح قابل قبول است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از نرم­افزار SPSS حاکی از آن است که بین سرمایة اجتماعی و تمام مؤلفه­‏هـای آن با آمادگـی کارآفرینـی رابطـة مثبـت و معنـاداری وجـود دارد. نتایـج آزمـون معادلات ساختـاری با استفـاده از نـرم­افزار lisrel8.8 نشـان داد که سرمایـة اجتماعـی پیش­بینی­ کنندة مثبت و معنادار آمادگی کارآفرینی در دانشجویان مهندسی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of social capital in promoting entrepreneurial readiness of engineering students at Shiraz University?

نویسندگان [English]

  • ghasem salimi 1
  • Mahboobe Mehrvarz 2
  • Reza Paziresh 3

1 Assistant Professor, Department of Administration & Educational Planning, School of Education and Psychology, Shiraz University

2 PhD, Student, Department of Administration & Educational Planning, School of Education and Psychology Shiraz University

3 MA, Student, Department of Administration & Educational Planning, School of Education and Psychology Shiraz University, Shiraz University

چکیده [English]

The main objective of this study was checking the role of social capital in promoting entrepreneurial readiness of engineering students in Shiraz University. The method of this study was descriptive and correlational. The statistical society of this study included all engineering students of Shiraz University. The statistical sample in this study was 103 student that were selected among available sampling method. The data collection instrument was entrepreneurial readiness questionnaire of Omenyi & et al (2009) and social capital questionnaire of Gu & et al (2013) that their reliability was calculated respectively, 0.77 and 0.74. After the calculated of validity and reliability, the instruments was distributed among the participants and then the data was analyzed thorough single-sample t-test, Pearson correlation and structural equation modeling. The results of single-sample t-test showed that the social capital and entrepreneurial readiness in engineering students, were higher than acceptable levels (Q2). Pearson correlation analysis showed that there is a significant positive relationship between social capital and all of its components with entrepreneurial readiness, and job readiness. The test results of structural equation modeling using LISREL 8.8 software, showed that social capital, is a significant positive predictor of readiness entrepreneurship among the students of engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Human capital
  • entrepreneurial readiness
  • Engineering students
  • structural equation modeling
امیری، نادر؛ کاملی، علی­رضا؛ مرادی، سمیه و واشقانی فراهانی، هادی (1394). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر
کارآفرینی زنان در شهر ایلام با توجه به نقش میانجی نوآوری. مدیریت سرمایه اجتماعی، 3،  434- 415.
باب­الحوائجی، فهیمه و زمانی­راد، نسترن (1392). سنجش رابطة سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در کتابخانه­های دانشگاهی. فصلنامه نظام و خدمات اطلاعاتی، 2(2)، 78-67.
بادسار، محمد؛ رضایی، روح­اله و درینی، روح­اله (1394). بررسی اثر ابعاد سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکتهای خدمات مشاوره، فنی ـ مهندسی کشاورزی شهرستانهای جنوب استان کرمان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 11( 1)، 2.
برومند، زهرا و جلیلی، سودابه (1387). بررسی تأثیر هوش عاطفی، سرمایة اجتماعی و توسعه منابع انسانی بر بهره وری شرکت همشهری. پژوهش­نامه مدیریت و سرمایه اجتماعی، 4، 61-11.
ربیعی، علی و سرابی، سولماز (1391). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان (مطالعة موردی؛ انجمن زنان مدیر کارآفرین). فصلنامة مطالعات توسعة اجتماعی ـ  فرهنگی، 1 (4)، 67-33.
زارع، زهره و مصلح شیرازی، علی­نقی (1388). بررسی رابطة سرمایه اجتماعی با انگیزش مدیریتی. فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع). 7(­1)، 234-213.
عسکری، محمدهادی؛ کاظمپور، اسماعیل و حاتمیان، محرمعلی(1390). بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در مؤسسه مهندسی جواد الائمه. ماهنامه مهندسی مدیریت، 4(40)، 9-1.
علوی، سیدبابک ( 1380 ). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه، تدبیر، 116 ، 40-34.
فراهانی، ابوالفضل؛ کشاورز، لقمان؛ قاسمی، حمید و عزیزیان کهن، نسرین (­1393­). تحلیل سرمایه اجتماعی اعضای هیئت­علمی دانشکده­های تربیت بدنی ایران. پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی، 3(1)، 138-127.
محمدی، میترا؛ صیادی، محمدامین و عامری، میرحسین (1394). تبیین کارآفرینی سازمانی بر اساس مؤلفه­های سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام. پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی، 1، 33-23.
مددی، حمید (1392).  بررسی رابطة سرمایه اجتماعی با کارآفرینی درون سازمانی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول،14، 49-39.‎
ناهید، مجتبی(1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی، www.mojtabanahid.blogfa.com, 31/5/2011
Achchuthan, S. and Nimalathasan, B. (2012). Entrepreneurial motivation and self-employment intention: Case study on management undergraduates of University of Jaffna. In C.N. Wickramasinghe and W. M. Madururupperuma (Eds), Serious in Management Business (Economics and Entrepreneurship), University of Kell, 8(6).
Agarwal, R. and Prasad, J. (2014). A conceptual and operational definition of personal innovativeness in the domain of information technology. Inf. Syst. Res., 9 (2), 204–215.
Aldrich, H. E. and Zimmer, C. (2012). Entrepreneurship through social networks. In D.L. Sexton  and R.W. Smilor (Eds.), The art and science of entrepreneurship. Cambridge, M. A: Ballinger Publishing.
Aleknavičiūtė, R.; Skvarciany, V. and Survilaitė, S. (2016). The role of human capital for national innovation capability in EU countries, Economics and Culture, 13(01), 114-115.
Bagozzi, R. P. and Yi, Y. (2012). Specification, evaluation, and interpretation of structural equation models, Acad. Mark. Sci. 40, 8–34.
Behnoosh, S. (2012). The relationship between social capital and entrepreneurship in general administration of physical education of Khorasan Province, Iran. World Applied Sciences Journal, 18 (3), 317-321.
Bolino, M. C.; William, H. and Turnley, M. (2002). Citizenship behavior and creation of social capital in organizations, Academy of Management Review, 27(4), 505-522.
Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. John Wiley, New York.
Bosompem, M.; Annor-Frempong, F. and Achiaa, Y. (2013). Perceived entrepreneurial competencies of undergraduates and self-employment creation after graduation: Implication for youth policy in Ghana. International Journal of Business and Management Studies, 2 (3), 355- 365.
Brown, S. and Hofman, W. H. A. (2011). Self-employment and attitudes towards risk: Timing and unobserved heterogeneity. Journal of Economic Psychology, 32(3), 425-433.
Chinda, T. and Mohamed, S. (2008). Structural equation model of construction safety culture. Eng. Constr. Archit. Manag., 15 (2), 114–131.
Curado, H. B. (2011). Intellectual capital disclosure payback. Management Decision, 49(7), 1080–1098.
Dimov, D. (2016). Towards a qualitative understanding of human capital in entrepreneurship research. Forthcoming in International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 25. Available on: https://www.researchgate.net/publication/303494613.
Doloi, H.; Iyer, K. C. and Sawhney, A. (2010). Structural equation model for assessing impacts of contractor’s performance on project success. Int. J. Project Manag., 29, 687–695.
Esgandari, S.; Mohammadi, S. and Moharramzadeh, M. (2012). The relationship between social capital and entrepreneurship in exercising and youth administration of Ardebil Province. Archives of Applied Science Research, 4(5), 2105-2109.
Gedajlovic, E.; Honig, B.; Moore, C. and Tyge Payne, G. (2013). Social capital and entrepreneurship: a schema and research agenda. Entrepreneurship Theory and Practice. 37(3), 455-478.
Gu, Q.; Wang, G. G. and Wang, L. (2013). Social capital and innovation in R&D teams, the mediating roles of psychological safety and learning from mistakes. R&D Management, 43(2), 89-102.
Hair, J. F.; Sarstedt, M.; Ringle, C. M. and Mena, J. A.(2012). An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(30), 414-433.
In a financial institution, Procedia Social and Behavioral Sciences, 10, 62-67.
Jain, R. and Ali, S. W. (2015). Self-efficacy beliefs, marketing orientation and attitude orientation of Indian entrepreneurs, The Journal of Entrepreneurship, 22(1), 71–95.
Kaasa, A. (2008). Effects of different dimensions of social capital on innovative activity evidence from Europe at the regional level, Ph.D, dissertation, University of Tartu.
Knight, F. H. (2012). Risk, uncertainty and profit. Courier Corporation.
Khatoon, N. (2013). The impact of emotional intelligence on the growth of entrepreneurship, International Journal of Business Management and Research, 3, 1-8.
Ko, D. G.; Kirsch, L. J and King, W. R. (2005). Antecedents of knowledge transfer from consultants to clients in enterprise system implementations. MIS Quarterly, 59-85.
Leonard, D. and Sensiper, S. (1998). The role of tacit knowledge in group innovation. California Management Review, 40(3), 112-132.
Lin, S. and Yin-Mei H. (2005). The role of social capital in the relationship between human capital and career mobility. Journal of Intellectual Capital, 6 (2), 191- 205.
Lopaciuk-Gonczaryk, Beata. (2011), Corporate social capital: results of empirical research  in a financial institution. Procedia – Social an Behavioral Sciences. Elsevier. 10, 62-67.
MajkowskiA, A. (2010). Comparative case study on the role of social capital in a community economic development social entrepreneurship (CEDSE). The Graduate School of Education and Human Development of the George Washington University Doctor of Education Dissertation.
Marsh, H. W.; Hau, K. and Grayson, D. (2005). Goodness of fit evaluation in structural equation modeling. In A. Maydeu-Olivares, and J. McArdle (Eds.), Contemporary Psychometrics, 275-340.
Maurer, I.; Bartsch, V. and Ebers, M. (2011). The value of intra-organizational social capital: how it fosters knowledge transfer, innovation performance, and growth. Organization Studies, 32(2), 157-185.
McStay, D. (2008). An investigation of undergraduate student self-employment intention andtheimpactofentrepreneurshipeducationand previous entrepreneurial experience. Ph.D. thesis, School of Business, Bond University, Australia. Available on: http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1066&context=thesis.
Nan-Chen, C.; Lun-Chung, T., Wei-Ming, O. and Kai-Ti, C. (2007). The relationship among social capital, entrepreneurial orientation, organizational resources and entrepreneurial performance for new ventures. Contemporary Management Research, 3 (3), 213- 232.
Nieto, M. and González-Álvarez. N. (2014). Social capital effects on the discovery and exploitation of entrepreneurial opportunities, Springer Science+Business Media New York.
Omennyi, Ada S. Agu, Ngozi N. and Odimeqwu Christy O.(2009). Development of scale for assessing students’ entrepreneurship readiness in tertiary institutions: initial psychometric evaluation.
Pontus, B. (2010). The missing link: knowledge diffusion and entrepreneurship in endogenous growth, Small Bossiness Economics, 34(2), 105.
Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: the collapse and revival of American community. New York, NY, Simon and Schuster. Available on: http://www.simonandschuster.com/books/Bowling-Alone/Robert-D-Putnam/9780743203043.
Rizwan, A.; Naseem, M. and Farooq, M. (2011). Social capital impact on economic development (a theoretical perspective). International Journal of Business Management and Economic Research, 2(4), 270–277.
Robel, Steve. (2009). How to build social capital, innovation early and often, (Midwest region edition). Chicago, 80 (26), 1-14.
Rol, Y. and Atson, N. (2014). Entrepreneurial characteristics amongst university students, some insights for entrepreneurship education and training in Turkey. Education Training, 48 (1), 25-38.
Sanchez, J. c. (2011). University training for entrepreneurial competencies: Its impact on intention of venture creation. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(3), 239-254.
Santoso, S.; Dharma Oetomo, B. (2016). Relationship between entrepreneurial skills, entrepreneurial orientation, and information technology to entrepreneurship intention, cases in Indonesia. International Journal of Management Sciences and Business Research, 5(4), 2226-8235.
Schuster, B.S.; Falck, O. and Heblich, S. (2010). Social capital access and entrepreneurship. Journal of Economic Behavior and Organization, 76, 821-833.
Singh, R. (2009). Does my structural model represent the real phenomenon? A review of the appropriate use of structural equation modelling (SEM) model fit indices. Mark. Rev. 9 (3), 199–212.
Sinha, N. and Srivastava, K. B. L. (2013). Association of personality, work values and Socio-cultural factors with entrepreneurial orientation. The Journal of Entrepreneurship, 22(1), 97–113.
Stam, W.; Arzlanian, S. and Elfring, T. (2014). Social capital of entrepreneurs and small firm performance: A meta-analysis of contextual and methodological moderators, Journal of Business Venturing, 29(1), 152– 173.
Tatarko, A., and Schmidt, P. (2016). Individual social capital and the implementation of entrepreneurial intentions: The case of Russia. Asian Journal of Social Psychology, 19, 76–85.
Todtling, Franz. (2009). Do different types of innovation rely on specific kind of knowledge interactions? Amsterdam, 29 (1), 59.
Zoltan j. A. (2009). Innovation and social capital: A cross country investigation, The Jena Economic Research Papers, 82.