نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، اصفهان

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان

چکیده

فعالیتهای یاددهی ـ یادگیری مفهوم جدیدی نیست و از دو فرض اساسی نشأت می­گیرد: 1) یادگیری مستلزم تلاش فعالانة استاد و دانشجو است و 2) فراگیران مختلف به شیوه­های متفاوتی یاد می­گیرند. فعالیتهای یاددهی ـ یادگیری استادان کل طرح درس و فعالیتهای آموزشی کلاس درس را منعکس می­کند و بر پرورش مهارتهای اجتماعی و شناختی فراگیران تأثیر می­گذارد. در این راستا، هدف این مطالعه  بررسی میزان توجه به آموزه­های اخلاق اجتماعی (پرورش مسئولیت­پذیری، رعایت حقوق دیگران،  نقد و استدلال، کارِ گروهی، همدلی) در فعالیتهای یاددهی ـ یادگیری از دید دانش­آموختگان فنی و مهندسی  دانشگاه اصفهان بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی ـ پیمایشی است و در انجام آن از روش کمّی استفاده شده است. جامعة آماری شامل 320 دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی IT  و مهندسی مکانیک در دانشگاه اصفهان بود که به روش نمونه­گیری تصادفی­ ساده تعداد 170 نفر از آنان انتخاب شد. داده­های پژوهش از طریق پرسش­نامة محقق­ساخته گردآوری شد. برای تعیین روایی پرسش­نامه از روایی محتوا، و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرانباخ 90درصد برآورد شده است.  تجزیه­و­تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS-19 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی  انجام شد. در بخش آمار توصیفی مشخصه­های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمون t  تک­متغیره استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که میزان توجه به آموزة همدلی در فعالیتهای یاددهی ـ یادگیری فنی و مهندسی به لحاظ آماری معنادار و قابل­قبول است. میزان توجه به آموزة استدلال و نقد در فعالیتهای یاددهی ـ یادگیری فنی و مهندسی به لحاظ آماری معنادار و قابل­قبول نیست. میزان توجه به آموزة کار گروهی در فعالیتهای یاددهی ـ یادگیری مهندسی به لحاظ آماری معنادار و قابل­قبول نیست. میزان توجه به آموزة رعایت حقوق دیگران در فعالیتهای ـ یاددهی یادگیری مهندسی به لحاظ آماری معنادار و قابل­قبول نیست. میزان توجه به آموزة مسئولیت­پذیری در فعالیتهای یاددهی ـ یادگیری مهندسی به لحاظ آماری معنادار و قابل­قبول است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Professor`s awareness and attention to the teaching of social ethics in teaching-learning activities from the perspective of technical engineering graduates

نویسندگان [English]

  • Majid Amiri 1
  • Setareh Mosavi 2

1 Instructor, Faculty of Education and Psychology, PayameNour University, Isfahn, Iran.

2 PhD Student, Faculty of Education and Psychology, Isfahan University

چکیده [English]

The purpose of the present research is to examine the attention degree of social ethics in teaching-learning activities. The present study is applied research and its method is descriptive-survey. Statistical population included all 320 graduates in IT and mechanical engineering at Isfahan University. Method of sampling was stratified random sampling. According to the Cochran's sample size formula 170 graduates were chosen as sample. Research data has been collected through questionnaire which is prepared by research. The validity of questionnaire is determined through content validity ratio and and the reliability of the questionnaire is estimated 0.90 by using Coronbach`s Alpha method. The analysis of this research is done by using statistical software SPSS-19 in two levels of descriptive and inferential statistics. In descriptive statistics, statistical characteristics such as frequency, percentage, mean and standard deviation and inferential statistics, T-test was used. The result showed that attention to the teachings of accountability in teaching-learning activities is meaningful and acceptable. Attention to the teachings of arguments and criticism in teaching-learning activities isn’t meaningful and acceptable. Attention to the teachings of teamwork in teaching-learning activities isn’t meaningful and acceptable. Attention to the teachings of respecting the rights of others in teaching-learning activities isn’t’ meaningful and acceptable. Attention to the teaching of responsibility taking in teaching-learning activities is meaningful and acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching
  • learning activities
  • technical engineering
  • Curriculum
  • social ethics
آراسته­، حمیدرضا و جاهد، حسینعلی (1390). رعایت اخلاق در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی:گزینه­ای برای بهبود رفتارها. فصلنامهنشاطعلم،1 (2)، 40-31.
اطهری، زهرا؛ زرافشانی، کیومرث؛ میرک­زاده، علی و سلیمانی، علی (1390). تحلیل نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به یادگیری گروهی در دانشگاه رازی کرمانشاه. مجلهتحقیقاتاقتصادوتوسعهکشاورزیایران، 42(4)، 693-704.
بهمنی، فرود؛ یوسفی، علیرضا؛ نعمت­بخش، مهدی؛ چنگیز، طاهره و مردانی، محمد (1384). مهارت­های تفکر انتقادی دانشجویان علوم پایه دانشگاه علوم پژشکی اصفهان در مواجهه با متون علمی. مجلهایرانیآموزشدرعلومپزشکی، 5(2)، 46-41.
بیرونی­­کاشانی، راضیه (1384). اخلاق تدریس بر اساس نظریه اعتباریات. علامه طباطبایی، پایان­نامه کارشناسی ارشد.
خالدی پرستاری، شهناز؛ مریدی، گلرخ؛ شفیعیان، مجید و غریبی، فردین (1390). تأثیر روش تدریس سخنرانی و سه روش ترکیبی مشارکتی بر میزان یادگیری و یادگیری پایدار دانشجویان. فصلنامهدنا، 5(4)،11-1.
خوشابی،کتایون؛نیکخواه،حمید و مرادی، شهاب (1387). بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه­های شهر تهران از مهارت­های زندگی. مجلهعلمیدانشگاهعلومپزشکی وخدماتبهداشتیدرمانیهمدان، 15(3)، 73-67.
رامشت، مریم و فرشاد، سیامک (1383). بررسی آموزش مهارت­های زندگی در پیشگیری از سوء­مصرف مواد، دومینسمینارسراسریبهداشتروانی دانشجویان دانشگاهتربیتمدرس.
رحمان­سرشت، حسین (1380). اخلاق، جزء نادیده گرفته­شده سیاست­های آتی آموزش عالی. فصلنامه پژوهش وبرنامه­ریزیدر آموزش عالی، 7(2)،126-103.
سیف نراقی، مریم و نادری، عزت­ا...(1391). روانشناسی کودکان عقب­مانده ذهنی و روش­های آموزش آنها. تهران: سمت.
صادقی،ناهید؛ فراهانی، مهدی و کره­ای، محمود (1393). نقش شناسایی و افراز دستاوردهای یادگیری در بهبود کیفیت آموزش عالی، موردپژوهی: آموزش مهندسی برق گرایش قدرت. فصلنامهآموزشمهندسیایران، 16(6)، 110-85.
فیشر، رابرت (1386). آموزش تفکر به کودکان، ترجمه مسعود صفایی مقدم و افسانه نجاریان، اهواز: رسش.
کرمی، مرتضی؛ محمد­زاده، اعظم و افشاری، معصومه (1390). تأثیر روش تدریس مشارکتی بر گروه­گرایی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دوره متوسطه در شهر مشهد. پژوهشدربرنامه­ریزیدرسی، 9(33)، 93-105.
کشتی­آرای، نرگس (1387). طراحی و اثربخشی الگوی برنامه درسی تجربه­شده در آموزش عالی مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی ـ فمینیستی (رسالة دکتری). دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
گل محمدی، رستم؛ مطهری­پور، مرتضی؛ چراغی، محمد­علی و میراسماعیلی، امیرفرهنگ (1389). بایسته­هایاخلاقدرآموزشدانشگاهی. همدان: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان، 55-51.
گنجی، مسعود؛ زاهد­بابلان، عادل و معینی­کیا، مهدی (1391).  فراتحلیل پژوهش­های انجام­یافته درخصوص نقش الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان.روانشناسی مدرسه، 1(1)،103-97.
محمدزاده، سعید؛ موسوی، مرضیه و شبانی، کبری (1393). تحلیل کیفیت نتایج حاصل از دوره­های کارآموزی: مورد مطالعه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز. فصلنامه آموزش مهندسی، 16(61)، 154-141.
محمودی، فیروز و مولا، سمیه (1395). بررسی میزان دستیابی دانشجویان فنی ـ مهندسی دانشگاه تبریز به مهارت­های اساسی قرن 21. فصلنامهآموزشمهندسیایران، 18(69)،38-19.
مقدم، مرضیه؛ رستمی گوران، نرگس؛ آراسته، مدبر؛ شمس علیزاده، نرگس و معرفی، آزاده (1387). بررسی تأثیر آموزش مهارت­های زندگی بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان جدیدالورود دربارة مهارت­های زندگی و ارتقای توانمندی­های روانی و اجتماعی آنان. گام­های توسعه در آموزش پزشکی، 5(1)، 26-3.
موسی­پور، نعمت­الله (1383).مفهوم تدریس و پرسش­های اساسی آن. گام­های توسعه در آموزش پزشکی، 1(1)،56-48.
مهرمحمدی، محمود (1386). نظریه­های برنامه درسی. تهران: سمت، 15-10.
نیازآذری، کیومرث؛ عمویی، فتانه؛ مداح، محمدتقی و بریمانی، ابوالقاسم (1389). ارزیابی مهارت­های زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. فصلنامهروانشناسیتربیتی، 1(3)، 46-33.
Aldea, F. R. (2013). Emotion recognition and social functioning in children with and without attention deficit hyperactity disorder. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Kentucky.
Association of American Educators: AEE code ethics for educators. http:://aaeteachers.org/index.php/about-us/aae-codeof-ethics (accessed in 2011).
Association of American Educators: AEE code of ethics for educators. http://aaeteachers.org/index.php/about-us/aae-codeof- ethics (accessed in 2011).
Bateman C. R. and Valentine, S. R. (2010). Investigating the effects of gender on consumer‘s moral philosophies and ethical intentions. Journal of Business Ethics, 95(3): 393- 414.
Botelho, M. G. and D. Odonnell (2001). Assessment of the use of problem - orientated, small-group discussion for learning of a fixed prosthodontic, Simulation laboratory course, British Dental Journal(BDJ), 191(11), 630-663.
Cassidy, S. (2006). Developing employability skills: Peer assessment in higher education. Education. 20(10):117-130.
Coers, N. and Lorensen, M. (2009). Case study: Student perceptions of groups' and teams in leadership. Journal of Leadership Education, 8(1), 93-110.
Coers, N., Williams, J. and Duncan, D. (2010). Impact of group development  knowledge on students' communication skills to medical students, a challenge in the curriculum? Patient Educ.
Espey, M. (2010). Valuing teams: What influences student attitude? NACTA Journal, 54(1), 31-40
Glicken A. D. and Merenstein, G. B. (2007). Addressing the hidden curriculum: Understanding educator professionalism. Med Teach, 29(1): 7-54.
Gopal, T. (2008). Integration of the BSCS 5E instructional method and technology in an anatomy and physiologylab. Doctoral dissertation, Southern Mississippi University.
Gresham, F. M.; Van, B. and Cook, R. (2006). Social skills training for teaching replacement behaviors: remediating acquisition deficit in at-risk students. Behavioral Disorders, 3, 363-377.
Goldberg, Moses (2008). Tiyatro ve Cocuk. Tiyatro kultur Dizisi: 86, Mitos-Boyut yay. Istanbul.
Hassanien, A. (2009). A qualitative student evaluation of group learning in higher education. Higher Holtschneider ME. Better communication, better care through high-fidelity simulation, Nurs relationship. Contemp Nurse, 31(2), 52-142.
Khoshneshin, Z. (2011). Collaborative critical thinking in online environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, 30, 1881-1887.
Kitot, A. K. A.; Ahmad, A. R. and Seman, A. A. (2010). The effectiveness of inquiry teaching in enhancing students’ critical thinking. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, 7(0): 264-273.
Kray L. J. and Haselhuhn M. P. (2012). Male pragmatism in negotiators ethical reasoning. Journal of Experimental Social Psychology; 48(5): 1124-1131.
Li, L. (2011). Obstacles and opportunities for developing thinking through interaction in language classrooms. Thinking Skills and Creativity, 6(3), 146-158.
Ontario College of Teachers: The ethical standards for the teaching profession.        http://www.oeeo.ac (accessed in 2011).
Razzamnia, M. (2001). Investigating and diagnosing of inner organizational factors in high school student to achieve life skills in Golestan province. Gorgan: Educating Organization.
Reeve J. and Halusic M. (2009). How k-12 teachers can put self-determination theory principles into practice.Theory and Research in Education, (7): 145-154.
Reitsma, G. (2011). Promoting critical thinking- Are we asking the right questions? Paper presented at the Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education, Southern African.
Rubin, K. H.; Bukowski, W. and Parker, J. (2006). Peer interactions, relationships, and groups. In N. Eisenberg, (Ed.), Handbook of child psychology (6th ed.), Social, emotional, and personality development. New York: Wiley.
Safakli, OW. (2011). Ethical perceptions: do the differentiation in respect to demographics, impact satisfaction and subsequent word of mouth? African Journal of Business Management, 5(2): 285-293.
Scott, Phil and Mercer, Neil. (2005). Dialogic teaching in science classrooms. The Open University Jaume.
Seevers, R. and Jones-blank, M. (2008). The effects of social skills training on social skill development and on student behavior. National Forum of Special Education Journal, 19(25):11-24.
Shachar, H. and Fischer, S.  (2004). Cooperative learning and the achievement of motivation and perceptions of students in 11th grade chemistry classes.  Learning and Instruction, 14, 69-87.
The Educational Significance of the Ethics Bowl, Teaching Ethics, March 2001, doi: 10.5840/tej20011113. retrieved 28 July 2014.
The World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST) (2003). The Teaching of Ethics. Available at: http://www.iph.ras.ru/~ethics/engl/ENews.html
 Tsang, H. W. H. (2002). Problem solving and social skills training. Psychiatric Services, 53, 45-46.
Valentine, S. and Fleischman, G. M. (2008). Professional ethical standards, Corporate social responsibility and the perceived role of ethics and social responsility. Journal of Business Ethic, 82(3), 657-666.
Van Vugt, E. S.; Dekovic, M.; Prinzie, P.; Stamps, G. J. J. M. and Assher, J. J. (2013). Evaluation of a group-based social skills training for children with problem behavior. Children and Youth Services Review, 35, 162-167.
Webster-stratton, C.; Reid, J. and Hommand, M. (2001). Social skills and problem-solving training for children with early–onset conduct problems: who benefits? Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 42, 943-952.