نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر آسیب­شناسی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته­های فنی ـ مهندسی است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوة گردآوری داده به روش کیفی انجام ­شد. در این پژوهش به مصاحبة نیمه­ساختاریافته با اعضای هیئت­علمی، مدیران آموزشی و دانشجویان رشته­های فنی ـ مهندسی پرداخته شد. برای تحلیل نتایج مصاحبه به تحلیل محتوا با استفاده از شیوة مقوله­بندی پرداخته و چون روند انجام مصاحبه براساس چارچوب مفهومی به­دست آمده از بررسی پیشینه بود، لذا از روش قیاسی (کل به جزء) در تحلیل محتوا و مقوله­بندی داده­های کیفی استفاده شد. مقولات به­دست­آمده مطابق با چارچوب بررسی فرهنگ یادگیری در سه سطح فردی با ابعاد: انگیزة یادگیری، نقش یادگیرنده، انتظارات دانشجویان از یادگیری، وظایف یادگیرنده؛ نهادی با ابعاد: تقدیر و تشویق نوآوری آموزشی، قوانین رسمی و غیررسمی، بهبود کیفیت زمینة یادگیری، توسعة هیئت­علمی، توانمندسازی ظرفیت آموزش؛ و تعاملی با ابعاد: فضای یادگیری، ساختار محتوا، اهداف، رسانه، ارزشیابی، روابط استادان با دانشجویان، استاد، چارچوب زمان طبقه­بندی و ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evalution of learning culture for students of technical – engineering of Shahid Beheshti University (strengths and weaknesses)

نویسندگان [English]

  • Zahra Marefvand 1
  • Gholamreza Ahams Morakani 2
  • Zahra Sabbaghian 3

1 PhD Student, Department of Higher Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Higher Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Professor, Department of Higher Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this research is to know the weakness learning culture of technical students. This research is conducted applicable in terms of purpose and qualitative in terms of data collection. Semi-structured interviews was conducted with eight members of the faculty, educational administrators and technical-engineering students. Content analysis using the method of categorization conducted to analyze the results of interviews and since the interview was based on the conceptual framework derived from former studies, the deductive method (top-down) was used in content analysis and categorization of qualitative data. Achieved categories were classified and presented in accordance with the framework of a learning culture at three individual levels with dimensions: (motivation to learn, the role of the learner, students' expectations of learning, learner tasks), institutional level with dimensions: (cum encourage and education innovation, formal and informal rules, improvement in quality of learning context, faculty development, empowerment of training capacity) and interactive of with dimensions (learning environment, content structure, goals, media, appraisal, relationship between professors and students, professors, time frame.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students
  • technical– engineering fields
  • disciplines
  • culture
  • Learning
اسکندری، فرزاد و صالحی، مهدی (1387). تأثیر انگیزه و علاقه بر رابطه سبک­های تدریس ـ یادگیری و عملکرد درسی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 4(2)،113-101.
امینی، نرجس؛ زمانی، بی­بی عشرت و عابدینی، یاسمین (1393). مقایسة رسانه­های آموزشی مورداستفاده استادان دانشکده­های علوم پزشکی، فنی ـ مهندسی و علوم انسانی در فرایند یاددهی ـ یادگیری از دید دانشجویان.‎ پژوهش­های آموزش و یادگیری، 4، 70-55.
بختیاری­نژاد، فیروز و شیخان، ناهید (1395). توسعه فناوری در کشور با بازبینی برنامه درسی رشته­های مهندسی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 18(70)، 36-21.
ترک­زاده، جعفر؛ مرزوقی، رحمت­اله؛ محمدی، مهدی و محترم، معصومه (1393). عوامل مؤثر بر ارزشیابی از استادان از دیدگاه دانشجویان. فصلنامه مطالعات اندازه­گیری و ارزشیابی آموزشی، 4(7)،164-139.
حائری­زاده، سیدعلی؛ اصغرپور ماسوله، احمدرضا؛ نوغانی، محسن و میرانوری، سیدعلیرضا (1389). بررسی تأثیر روابط اجتماعی استاد ـ دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان. مجله علوم اجتماعی، 6، 51-27.
خاکباز، عظیمه­سادات (1389). شناسایی مؤلفه­های فرهنگ دیسیپلینی از طریق بررسی و مقایسه فرهنگ رشته­ای در دو رشته ریاضی و علوم تربیتی. طرح پژوهشی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
خوش­دامن، صدیقه و آیتی، محسن (1391). مقایسه فرهنگ آموزش و یادگیری در دو نسل اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند از منظر نقش استاد. فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، 7(2)، پیاپی 26،108-85.
رضایی، اکبر (1390). رابطه باورهای معرفت­شناختی و تصورات دانشجویان از یادگیری با رویکردهای سطحی و عمقی یادگیری. تازه­های علوم شناختی، 13(1)، 14-1.
ذوالفقارزاده، محمدمهدی؛ امیری، علی­نقی و زارعی متین، حسن (1390). کشف فرهنگ دانشگاه واکاوی نظری و گونه­شناختی مطالعات فرهنگ دانشگاهی. اندیشه مدیریت راهبردی، 5(1)، 97-45.
شهسواری اصفهانی، سکینه؛ مصلی­نژاد، لیلی و سبحانیان، سعید (1389). مقایسه تأثیر استفاده از دو روش آموزش مجازی و سنتی بر مهارت­های قابلیت­مدار دانشجویان. مجله پزشکی هرمزگان، 14(3)،  190-184.
فاضلی، نعمت الله (1382). بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا. نامه انسان­شناسی، 1(3)، 132-93.
کاوسی، اسماعیل؛ مقدسی، جواد و علیزاده، نادی (1389). مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات نظام آموزش مجازی و سنتی در دانشگاه آزاد اسلامی. پژوهش­های مدیریت،  89،  86-75.
مصلی­نژاد، لیلا و سبحانیان، سعید (1387). بررسی تفکر انتقادی در دانشجویان آموزش مجازی و سنتی رشته کامپیوتر. گام­های توسعه در آموزش پزشکی، 5(2)،  134-127.
نعیمی حسینی، فخرالزمان؛ زارع، حسین؛ هرمزی، محمود؛ شقاقی، فرهاد و کاوه، محمدحسین (1391). یادگیری تلفیقی و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان. نشریه فناوری آموزش، 7(1)، 32-23.
Euler, D. (2010). Shaping learning cultures: A strategic challenge for universities: changing cultures in higher education, 75-84. Available at: http://link.springer.com.
Feixas, M. and Zellweger, F. (2010). Faculty development in context: Changing learning cultures in higher education. Available at:https://books.google.com
Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: the Hofstede model in context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1014.
Kumpulainen, K. and Renshaw, P. (2007). Cultures of learning. International Journal of Educational Research, 46, 109–115.
Ramburuth, P. and Tani, M. (2009). The impact of culture on learning: exploring student perceptions. Multicultural Education & Technology Journal, 3 (3), 182 – 195.
Tornatzky, L. G. and Waugaman, P. G. (2014). Academic culture and technology transfer: Some change interventions, Available at: http: //dx .doi. org.
Väljataga, T. and Fiedler, S. H. (2014, August). Bringing a new culture of learning into higher education. International Conference on Web-Based Learning, Springer International Publishing. 229-238.
Wursten, H. and Jacobs, C. (2013). The impact of culture on education. The Hofstede Centre, ITIM International, avalable at: https://geert-hofstede.com.