نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی مهندسی شیمی، دنشگه صنعتی سهند تبریز

2 دانشیار مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی سهند- دانشکده مهندسی شیمی

چکیده

تعیین دقیق سطح دانش زیست محیطی رشته‌های مهندسی بدلیل اهمیت آن در آینده شغلی آنها و درگیر شدن در فعالیت‌های مرتبط با محیط‌زیست حائز اهمیت است. در این پژوهش به ارزیابی سطح دانش زیست محیطی دانشجویان رشته‌های مهندسی در دانشگاه صنعتی سهند تبریز پرداخته شده است. در این رابطه پیمایش آماری از 360 نفر از دانشجویان دانشگاه با روش نمونه گیری طبقه ای از 3 دانشکده مهندسی دانشگاه در مقاطع کارشناسی و ارشد به تفکیک جنسیت بعمل آمد. ارزیابی با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد انجام پذیرفته و داده‌های حاصله با استفاده از نرم افزار آماری Excel پردازش شد. نتایج نشان داد که 44.5% از دانشجویان فاقد سطح مطلوبی از دانش محیط زیست هستند. در این میان تنها 10 درصد دانشجویان مورد بررسی، عملکرد دانشگاه را در مورد بالابردن دانش زیست محیطی دانشجویان خوب اعلام کردند. 32.4 % از دانشجویان مورد بررسی اذعان داشتند که ارتقاء دانش زیست محیطی دانشجویان فوق العاده ضرورت دارد. مطابق نتایج، 17% از دانشجویان تمایل به گذراندن درس آشنایی
با محیط‌زیست دارند. نتایج به دست آمده بر خلاف روند رشد تحصیلی دانشجویان نشان داد که با ارتقای مقطع تحصیلی دانشجویان، سطح دانش زیست محیطی دانشجویان چندان تغییری نمی‌کند که این می‌تواند هشداری برای مسئولین دانشگاه باشد تا در جهت بهبود عملکرد دانشگاه در زمینه افزایش آگاهی زیست محیطی دانشجویان که امروزه یکی از مسائل اساسی مورد بحث در دوران صنعتی می باشد گامی بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The evaluation of the environmental knowledge of engineering students (Case study: THE engineering students of Sahand University of Technology of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Massoumeh Ejlalli 1
  • Davood kahforoushan 2

1 Faculty of Chemical Engineering Sahand University of Technology Sahand New Town,Tabriz, IRAN

2 Chemical Engineering faculty, sahand university of Technology

چکیده [English]

Determining the exact level of environmental knowledge of engineering courses is important because of their importance in their job prospects and engagement in environmental activities. In this research, the environmental knowledge of engineering students at Sahand University of Technology of Tabriz has been evaluated. In this regard, statistical survey of 360 university students was conducted using stratified sampling method from 3 university engineering faculties in undergraduate, senior and Ph.D. sections by gender. The evaluation was performed using a standard questionnaire and the obtained data was processed using Excel software. The results showed that 44.5% of the students lacked an appropriate level of environmental knowledge. Meanwhile, only 10 percent of the students reported that the university's performance was good about raising the student's environmental knowledge. 32.4% of the students acknowledged that the promotion of environmental knowledge of the students was of great importance. According to the results, 17% of students are willing to take an environmental education course. The results showed that despite of improving the students' educational level, the level of environmental knowledge of students does not change much, which could be a warning to university officials in order to take steps to improve the University's performance in raising of the students' environmental knowledge, which today is one of the fundamental issues discussed in the industrial era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering students
  • Environmental
  • Knowledge
  • Higher education
  • engineering education
  • Sahand University of Technology
حمیدیان، علی (1390). لزوم توجه به فرهنگ زیست­محیطی دانشجویان دانشگاه تهران. مجموعه مقالات نخستین همایش باغ گیاه­شناسی ملی ایران.
صالحی، صادق و پازوکی­نژاد، زهرا (1392). محیط­زیست در آموزش­عالی: ارزیابی دانش زیست­محیطی دانشجویان دانشگاه­های دولتی مازندران. دو فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی آموزشی، 2(4)، 220-199.
فردوسی سیما؛ مرتضوی، شهرناز و رضوانی، نعیمه (1386). رابطه بین دانش زیست­محیطی و رفتارهای محافظت از محیط. پژوهشنامه علوم انسانی. (ویژه نامه جامعه شناسی)،  53، 266-253.
 شایگان، جلال­الدین؛ طاهری، منصور؛ سهرابپور، مصطفی و حسن­زاده، آرمین (1381).  طراحی برنامه آموزشی برای دوره کارشناسی مهندسی محیط­زیست درکشور. فصلنامه آموزش مهندسی ایران.  4(15)، 27ـ17.
Akomolafe, O. (2011).  Impact of personal factors on environmental education in tertiary institutions in ekiti state, nigeria, International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education, 1(1), 559-564.
Budak.  D. (2005).  Behavior and attitude of student toward environmental Issues at faculty of agricultural, Turkey. Journal of Applied Sciences, 5(7), 1224-1227
Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques. New York: John Wiley & Sons.
Kose, S, Genser, A, Genzer, K and Erol ,G.(2011). Investigation of undergraduate students, environmental attitudes, International Electronic Journal of Environmental Education, 1(2), 86-96.
Oguz, D.; Cakci, I., and Kavas, S.  (2010). Environmental awareness of university students in Ankara, Turkey, African Journal of Agricultural Research, 5(19), 2629 - 2636.
Teksoz, G., Sahin, E., and Ertpinar, H. (2010). A new vision for chemistry education students: environmental education, International Journal of Environmental & Science Education, 5(2), 131-149.
Ugodulunwa, F.  X.  O. and Ugodulunwa, C.  A. (1997).  An evaluation of environmental awareness among university students: strategies for environmental education, Eepartment of Arts and Social Science Education, University of  Joss, Joss, Nigeria.