ارزیابی و مقایسه مابین کیفیت سطح آموزش «مهندسی کنترل فرایند» در ایران و کشورهای توسعه یافته: ارائه نقشه راه عملی جهت کاهش فاصله موجود

فرزاد هورفر؛ لادن خوشنویسان؛ بهزاد مشیری؛ مجتبی زارع مهرجردی؛ کریم سلحشور؛ عسگر هورفر