نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

 اگر مهندس را خلاق و مهندسی را عمل خلاقة او تعریف کنیم، انتظار متفاوتی از آموزشهای مهندسی رایج خواهیم داشت. مهندسان‌ مانند سایر افراد در زندگی روزمرة خود درگیر مسائل مختلف¬اند، با روش حل خلاق مسئله می¬توان هر نوع مسئله¬ای را نوآورانه حل کرد. تحقق اهداف بلند پروازانة 1404، به تغییر سیستمهای موجود نیاز دارد. آموزش مهندسیِ مبتنی بر روش حل خلاق مسئله می-تواند راهکاری مناسب برای اعمال تغییر در نظام آموزش مهندسی کشور باشد. در نوشتار حاضر، روش حل مسائل خلاق و پیاده سازی آن به عنوان یک نظام یکپارچة آموزش مهندسی انتخاب شده است. در این مدل نیازهای همگانی آموزش مهندسی برای دورة چهار ساله در قالب دروس عمومی، پایه، اصلی و تخصصی با رعایت دیدگاه آموزش مهندسی خلاق و نوآور که نگرشی سیستمی آن را حمایت می¬کند، پیشنهاد می‌شود. تحقق اهداف آموزشی برنامه ریزی شده را می¬توان از طریق اندازه¬گیری اندیس تغییر حاکمیت مغز ارزیابی کرد. برای اثر بخش بودن مدل ارائه شده، نحوة ارتباط دانشگاه با صنعت بحث شده است. شیوة آموزش مهندسی پیشنهادی به دلیل سادگی، جاذب و پرتحرک بودن، اگر فرصت مطرح شدن پیدا کند، می‌تواند پس از تکمیل و رفع کاستیها به عنوان یک روش ملی آموزش مهندسی در سطح کلان جامعه به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Creative Engineering Study Based on System Approch

نویسنده [English]

  • Abdollah Sadri

Instructor, Amirkabir University of Technology, Department of Mining and Metallurgical Engineering

چکیده [English]

An engineer is known as a creative person, and engineering is defined as a creative activities. This definition could open a window toward the engineering education. Engineers like others are engaged in routine daily problems, which could be solved by a method called Creative Problem Solving (CPS). Achieving the ideal goals of 2025 Country’s Development Plan (GCDP), that forces us to modify the current engineering education. Engineering education which is based on CPS could be a good candidate to apply most modified new and changes in the engineering education system. The main goal of this paper is a CPS illustration based on integrated engineering education system, as a new model. In this model, common engineering educational requirements could be defined based on CPS, as: a) general, b) basic, c) main and d) specified curriculums for a four year course. This could be achieved by the allowance of an engineering approach system, based on engineering educational vision. Educational determination planning could be also achieved by Brain Dominance Index (BDI). The effectiveness model could be evaluated by the mutual interaction relation between the industries and the universities. The advantage of the proposed engineering educational system found to be as follows: it is simple, attractive and dynamic, which upon completion, could be a good solution to an national engineering education procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System Approach
  • Engineering education
  • creative
  • CPS