نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشکده هنر و معماری گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بو‌علی سینا، همدان

چکیده

معماران با داشتن اطلاعات فنی کافی و توانائی به‌کارگیری خلاقانه‌ی آنها، علاوه بر طراحی بهینه‌ی طرح‌های معماری، امکان تعامل هرچه بهتر با مهندسین سازه، برق و تأسیسات، در محیط حرفه ای، خواهند داشت. بخشی از راهکارها جهت ایجاد چنین شرایطی، مرتبط با بازبینی محتوای آموزشی و شیوه‌ی آموزش دروس فنی رشته‌ی معماری است؛ به‌صورتی که دانش نظری دروس فنی در فرآیند تجربه‌اندوزی دانشجویان کسب شود و در توانائی طراحانه‌ی آنها نمود پیدا کند.
هدف اصلی پژوهش، دستیابی به محتوا و شیوه‌ی کارآمد در آموزش درس تأسیسات مکانیکی ساختمان به دانشجویان دوره‌ی کارشناسی معماری است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق آن پیمایشی بوده و از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و تدوین پرسشنامه صورت گرفته است. سوالات پرسشنامه براساس مطالعه‌ی نظریات روانشناسی آموزشی در زمینه‌ی مکاتب آموزشی انسان‌گرائی، ساخت‌گرائی و رویکردهای یاددهی-یادگیری مبتنی بر آنها، یادگیری فعال، مروری بر شرایط موجود در زمینه‌ی آموزش معماری در سه نمونه از دانشگاه‌های برتر جهان و همچنین یک ابزار کمک‌آموزشی پیشنهادی، مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده، شکل گرفته است. نهایتاَ راهکارهای پیشنهادی حاصل از این پژوهش در زمینه‌ی محتوا، شیوه‌ی آموزشی و ابزار کمک ‌آموزشی پیشنهادی، به نظرسنجی اساتید درس تأسیسات مکانیکی ساختمان گذاشته شده است، که نشان از تأکید بر برگزاری بخشی از واحدهای درس به صورت کارگاهی، برقراری ارتباط با درس کارگاه طراحی معماری در ترم‌های مختلف و مقبولیت ابزار کمک آموزشی پیشنهادی از جنبه‌های ایجاد نقش فعال برای یادگیرنده، افزایش دقت و تمرکز یادگیرنده، تقویت امکان تجسم فضایی اجزا و مسیرها و آگاهی از تاثیرات نهائی بر کالبد معماری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review of teaching method of “mechanical utilities and services” in architecture and proposing a supplementary teaching system based on augmented reality technology

نویسندگان [English]

  • saeed ali tajer 1
  • shayesteh valadi 2

1 architecture department, art and architecture faculty, bu-ali sina university

2 Department of architecture, Faculty of art and architecture, Bu Ali Sina university, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Having sufficient technical knowledge and the ability to use it creatively, architects can better interact with structural, electrical and mechanical engineers in the professional work environment in addition to designing optimal architectural projects. To achieve such conditions, some scheme are proposed in regard to the review of curriculums and teaching methods of technical courses in architecture; so that students can acquire the theoretical knowledge of technical courses in learning process and represent it through their design abilities. This paper mainly aims to provide students with an efficient content and methodology for teaching students about mechanical utilities and services. This study is an applied research based on survey, which is carried out through library research and questionnaire. Questions of the questionnaire are according to the educational psychology educational theories. It is associated with attitudes and teaching-learning approaches of humanism and constructivism, active learning, an overview of existing conditions of architectural education in the three of the world’s top universities and a proposed teaching tool based on the augmented reality technology. Finally, a survey of suggested approaches regarding the content, teaching methods and proposed supplementary teaching tool is conducted among faculty members who have professional experience of interaction among architects.  This indicates the emphasis on dedicating a part of the course to practical works. Linking the course with architectural design workshops in different semesters and the acceptance of the proposed supplementary teaching tool due to giving the learner an active role, increasing the accuracy and focus of the learner, enhancing the spatial visualization of components and paths and knowing the ultimate effects on architectural form.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural education
  • mechanical utilities
  • augmented reality technology
  • applied software
  • active learning
تقی­زاده، کتایون (1394)، مشکلات و پیچیدگی‌های انتقال مفاهیم سازه­ای در فرآیند آموزش معماری، نشریه هنرهای زیبا، 20(­4) ، 98-87.
حسینی، باقر و طاهر‌طلوع‌دل، محمدصادق (1387)، همگرایی در آموزش محتوای دروس فنی رشته‌ معماری، مجله فناوری و آموزش، 2(3) ، 4، 282-273.
حسینی، روناک؛ اسلامی، غلامرضا و ماجدی، حمید (1395). تدوین اصول رویکرد درون‌زا در آموزش معماری، فصلنامه مدیریت شهری، 44، 176-155.
رستمی نجف‌آبادی، مصطفی و آقا‌حسینی دهقانی، محمدباقر (1395)، راهبردهای ارتقای کیفیت آموزش دروس کارگاه مصالح و شاخت و مصالح ساختمانی در رشته معماری، دوفصلنامه مرمت و معماری ایران، 11، 115-101.
رستمی نجف‌آبادی، مصطفی و جهانبخش، عباس (1392)، راهکارهای ارتقای نقش دروس فنی در توان حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان کارشناسی معماری، دوفصلنامه مطالعات تطبیقی هنر، 6، 111-99.
سلیمانی، سارا (1392)، تأثیر بکارگیری چندرسانه‌های تعاملی بر بهبود کیفیت آموزش سازه در رشته‌ معماری، نشریه‌ انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 5،  83-75.
سیف، علی­اکبر (1392)، روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش)، ویرایش هفتم، تهران: دوران.
سیف، علی­اکبر (1386)، روان‌شناسی پرورشی روان‌شناسی یادگیری و آموزش. چاپ سیزدهم. تهران: آگاه.
شعبانی ورکی، بختیار و مهر‌محمدی، محمود (1377)، جایگاه رویکردهای یاددهی ـ یادگیری مکاتب رفتارگرایی، شناخت‌گرایی و انسان‌گرایی در نظام آموزشی، مجله مدرس علوم انسانی، 7، 102-121.
شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (1377)، مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی مهندسی معماری، مصوب جلسه 365.
طلیسچی، غلامرضا؛ ایزدی، عباسعلی؛ عینی­فر، علیرضا (1391)، پرورش توانایی طراحی طراحان مبتدی معماری، نشریه هنرهای زیبا، 17(4)،  28-17.
فرضیان، محمد و کرباسی، عاطفه (1393)، «دست‌ساخته‌ها ـ تجربه شخصی» یادگیری از راه ساختن در آموزش معماری، نشریه هنرهای زیبا، 19( 3)، 96-87.
ندیمی، حمید (1391)، آموزش علوم مهندسی یا طراحی مهندسی: تأملی درباره آموزش مهندسی در ایران، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 56، 16-1.
Ayer, S. k. (2013). Sustainability education of engineering students using augmented reality and simulation games, PHD Dissertation in Architectural Engineering, Pennsylvania State University.
Chi, H-L.; Kang, S-C. and Wang, X. (2013). Research trends and opportunities of augmented reality applications in architecture, engineering, and construction. Automation in Construction, 33, 116–122.
Demirbas, O. O.; Demirkan, H. (2001). Focus on architectural design process through learning styles, Department of Interior Architecture and Environmental Design, Bilkent University, Bilkent, Ankara, Turkey.
Eilouti, B. (2007). A problem-based learning project for computer-supported architectural design pedagogy. Art, Design and Communication in Higher Education, 5, 197-212.
Jonassen, D. H. (1991).Objectivism versus constructivism: Do we need a new philosophical paradigm?. Educational Technology Research and Development, 39(3), 5-14.
Kaufmann, H. and Schmalstieg, D. (2003). Mathematics and geometry education with collaborative augmented reality. Computers & Graphics, 27(3), 339 – 345.
Liarokapis, F.; Mourkoussis, N.; White, M.; Darcy, J.; Sifniotis, M.; Panos, P.; Basu, A., and Lister, P. F. (2004). Web3D and augmented reality to support engineering education. World Transactions on Engineering and Technology Education, 3(1), 11 – 14.
Livingston, M. A.; Rosenblum,L. J.; Julier, S. J.; Brown, D.; Baillot, Y.; Swan, J., E.; Gabbard, J. and L., Hix, D. (2002).An augmented reality system for military operations in urbanterrain. Proceedings of the Interservice/Industry Training, Simulation, and Education Conference, National Training and Simulation Association, Arlington, Virginia, 89–96.
Mayer, R., E. (2009), Multimedia learning, Cambridge University press.
Meza, S.; Turk, Z. and Dolenc, M. (2014). Component based engineering of a mobile BIM-based augmented reality system. Automation in Construction, 42, 1-12.
Nee, A.; Ong, S.; Chryssolouris, G. and Mourtzis, D. (2012). Augmented reality applications in design and manufacturing. CIRP Annals -Manufacturing Technology, 61, 657–679.
Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of Engineering Education, 93(3), 223–231.
Santos, M. E.; Chen, A and Taketomi, T. (2014). Augmented reality learning experiences: survey of prototype design and  valuation Learning Technologies, IEEE Transactions on, 7 (1), 38–56.
Squire, K., & Klopfer, E. (2007). Augmented reality simulations on handheld computers. Journal of the Learning Sciences, 16(3), 371–413.
University of Sheffield (2016). School of Architecture Module handbook.