نویسنده = امیر فرخ زاد
تعداد مقالات: 1
1. ایمنی در فرآیند حلقه گمشده در آموزش مهندسی شیمی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 71-83

امیر فرخ زاد