فصلنامه آموزش مهندسی ایران (IJEE) - واژه نامه اختصاصی