نویسنده = خشایار مهرانی
تعداد مقالات: 1
1. فوتونیک هزاره جدید در علوم زیستی

دوره 16، شماره 62، تابستان 1393، صفحه 81-99

زهرا کاوه وش؛ خشایار مهرانی