نویسنده = زهرا صباغیان
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و تدوین مدلی برای بررسی کیفیت دانشگاههای دولتی ایران بر اساس مدلهای رایج کیفیت (رویکرد سیستمی)

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 25-50

اباصلت خراسانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ محمد حسن پرداختچی؛ زهرا صباغیان


2. ارزیابی استراتژیهای ملی پژوهش و تولید علم در گروه فنی ـ مهندسی*

دوره 11، شماره 42، تابستان 1388، صفحه 81-105

رضا مهدی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ زهرا صباغیان؛ حسن فاطمی؛ علی اکبر متحدی