بررسی تطبیقی تخصص‌گرایی تولیدات علمی دانشگاه‌های صنعتی شهر تهران در حوزه مهندسی در بین سال‌های 1999-2018

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22047/ijee.2020.192018.1651

چکیده

هدف: مطالعه حاضر باهدف مقایسه تخصص گرایی دانشگاه‌های صنعتی تهران در حوزه مهندسی انجام‌شده است.
روش و ابزار: این پژوهش از نوع کاربردی و با روش علم‌سنجی انجام‌گرفته است. جامعه موردبررسی دانشگاه‌های صنعتی شهر تهران هستند. داده‌های پژوهش با استفاده از بخش جستجوی پیشرفته پایگاه استنادی وب‌آوساینس گردآوری‌شده است. این داده‌ها مربوط به تولیدات علمی حوزه‌ی مهندسی و زیر حوزه‌های آن در بین سال‌های ۱۹۹9 تا ۲۰۱8 می‌باشد. به‌منظور تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزارهای هیست سایت و اکسل استفاده‌شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که شاخص تخصص نسبی برای دانشگاه صنعتی شریف 576/0، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 568/0، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی 566/0، دانشگاه علم و صنعت 605/0، و دانشگاه صنعتی مالک اشتر 407/0 می‌باشد. همچنین میزان تخصص نسبی برای هرکدام از دانشگاه‌های صنعتی تهران در زیر حوزه‌های مهندسی محاسبه‌شده است و در بخش پایانی نیز رتبه‌بندی دانشگاه‌های صنعتی تهران ازنظر شاخص تخصص گرایی نسبی در زیر حوزه‌های مهندسی ارائه‌شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر بیانگر وضعیت مطلوب تخصص گرایی دانشگاه‌های صنعتی تهران در حوزه کلی مهندسی می‌باشد. دانشگاه صنعتی شریف نیز در اکثر زیر حوزه‌های مهندسی رتبه اول را ازلحاظ تخصص گرایی به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the specialization of Tehran Universities of Technology in the field of engineering between 1999-2018

نویسندگان [English]

  • Erfan Ghaderi azad
  • Mohsen Fazeli varzaneh
  • Sepideh Fahimifar
Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study aims to compare the specialization of Tehran Universities of Technology in the field of engineering.
Material and methods: In this applied and scientometric study, data of Tehran Universities of Technology was collected using the Advanced Search section of the Web of Science database. These data related to the engineering field and its subfields scholarly publication between 1999 to 2018. HistCite and Excel have been used to analyze the data.
Findings: The findings showed that RSI score of Sharif University of Technology, Amirkabir University of Technology, K. N. Toosi University of Technology, Iran University of Science and Technology, Malek-Ashtar University of Technology was in order 0,576; 0,568; 0,566; 0,605; and 0,407. Also, the RSI score for each Tehran Universities of Technology has been calculated in engineering fields. In the final section, Tehran Universities of Technology ranked in terms of RSI score in engineering subfields.
Conclusion: The results indicated the desirable situation of Tehran Universities of Technology specialization in the field of engineering. Sharif University of Technology also ranked first in the most of engineering subfields specialization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • engineering
  • Scientometrics
  • specialization
  • Scholarly publication
  • Activity Index