تطبیق برنامه دروس گرافیک مهندسی با رویکردهای مدرن طراحی با استفاده از یک روش داده کاوی هایبریدی مبتنی بر بکارگیری تابع کیفیت و تحلیل چند معیاره DEMATEL به صورت فازی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز گرافیک مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی مرکز گرافیک مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

10.22047/ijee.2020.212668.1708

چکیده

گرافیک، یک زبان واقعی و کامل است که در فرآیند طراحی مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد. لذا ، درس نقشه کشی همواره به عنوان یک آموزش پایه و اجباری در برنامه درسی رشته های مهندسی مطرح بوده است. پیشرفت های عصر دیجیتال و تغییر رویکرد طراحی مهندسی در سالهای اخیر، از روش خطی مرحله ای ، به سمت مهندسی همزمان، که در آن کلیه افراد پروژه، بصورت یک تیم یکپارچه عمل می‌کنند ،این سوال را مطرح می کند که آیا همچنان نیاز به آموزش گرافیک مهندسی مانند گذشته وجود دارد و چنانچه وجود دارد ،محتوای آن چه تغییراتی باید داشته باشد.
روش پیشنهادی ، یک روش هایبریدی پردازش داده هاست که بر مبنای به کارگیری تابع کیفیت ( QFD) - به عنوان یک روش بسیار ساده و کارا در طراحی محصول مطابق نیازهای مشتریان – پایه ریزی شده است. یکی از نقاط ضعف اساسی روش QFD ، فرض استقلال بین ویژگی های فنی محصول است که برای برطرف کردن آن، تکنیک DEMATEL با این مدل ترکیب و همچنین برای هر چه قانونمند تر بودن اولویت‌بندی نیازها ، از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. همچنین تناسب استنتاجات حاصل ، با فرایندهای ذهنی انسان ، از طریق بکارگیری منطق فازی، تضمین گردیده است.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که گرافیک مهندسی، همچنان به عنوان یک درس ضروری در آموزش مهندسی مدرن ،مطرح است ، لیکن محتوای آن باید متناسب با نیازهای جدید تغییر نماید. این تغییرات در بخش نتایج ارائه و سیلابس جدید، پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptation of Engineering Graphics Courses to Modern Design Approaches Using a Hybrid Data Mining Method Based on QFD and Fuzzy DEMATEL

نویسندگان [English]

  • Hamid Haghshenas Gorgani 1
  • Alireza Jahantigh Pak 2
1 Engineering Graphics Center, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 Engineering Graphics Center, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Graphics is a real and complete language used in the engineering design process. Therefore, the Engineering Drawing has always been considered as a basic and compulsory course in the engineering curriculum. The advances of the digital age and changes in design approach of engineering in recent years, from the step-by-step to concurrent engineering, where all project people work in a unified team, always raise the question of whether There is still a need for engineering graphic training as in the past, and if any, what changes its content should make.
The proposed method is a hybrid data processing method based on the use of QFD - as a very simple and efficient method of designing a product to meet customer needs. One of the major weaknesses of the QFD method is the assumption of independence between the product's technical features and the AHP method used to solve the DEMATEL technique with this combination model, as well as to make the prioritization of needs more organized. The appropriateness of the results with the human mental processes is ensured through the application of fuzzy logic.
 The results show that engineering graphics continue to be an essential course in modern engineering education, but its content must be adapted to meet new needs. These changes are suggested in the results section and the new syllabus is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering Graphics
  • Concurrent Engineering
  • Curriculum
  • DEMATEL
  • QFD