سطح اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان فنی و حرفه‌ای از دیدگاه معاونان فرهنگی و دانشجویی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آینده پژوهی و سرپرست آموزش و امور پژوهشی و انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

2 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

10.22047/ijee.2020.208878.1698

چکیده

تجهیز دانشجویان و دانش‌آموختگان به انواع مهارتها و قابلیتها برای موفقیت در بازارکار و ارتقای سطح اشتغال‌پذیری آنها یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت دانشگاههای امروزی به ویژه دانشگاه کارآفرین است. با توجه به اهمیت اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان این پژوهش با هدف ارزیابی سطح اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان فنی و حرفه‌ای انجام شده است. این پژوهش به روش آمیخته شامل پیمایش کمی و تحلیل محتوای کیفی انجام شده و جامعه آماری آن شامل 107 نفر از میان معاونان فرهنگی و دانشجویی آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه‌ای می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق‌ساخته مُقتبس از پرسشنامه «دی وس و سوئنز (2008)» و برای تحلیل داده های کمی از آماره های توصیفی و آزمون تی استفاده شده است. براساس یافته ها، اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان فنی و حرفه‌ای از دیدگاه جامعه آمای در سطح مطلوب ارزیابی شده است. در بخش دوم پژوهش، راهکارهای ارتقای سطح اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان بررسی شده است. براساس تحلیل دیدگاههای جامعه آماری، 5 مقوله اصلی، 13مقوله فرعی و 108 مفهوم کلیدی برای ارتقای سطح اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان استخراج و دسته بندی شده است. با بکارگیری راهکارهای پیشنهادی نظیر بازنگری در برنامه های درسی و متناسب سازی آنها با نیازهای بازار کار، آمایش آموزش عالی و تأسیس و توسعه آموزشکده ها براساس آن، تجهیز زیرساخت ها به‌ویژه تجهیز و به‌روزرسانی کارگاهها، ترویج فرهنگ کارآفرینی و پررنگ کردن نقش رشته های فنی و حرفه‌ای، تعامل مستمر با صنعت، برگزاری اثربخش کارآموزی و حمایت مالی از دانش‌آموختگان برای راه اندازی کسب‌وکار، می توان سطح اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان را تا حد زیادی ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Level of Employability Status of Technical and Vocational Graduates

نویسندگان [English]

  • Reza Mahdi 1
  • reza mahdi 2
1 ph.D HE development planning, Shahid Beheshti University
2 معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای
چکیده [English]

It is also differentiate between employment – actually getting a job – and employability – being equipped by one’s university education with subject knowledge and other attributes to become employed if labor market opportunities are available or if conditions allow for the creation of self- employment. This study is developmental with respect to the aim and uses survey method for data gathering. The statistical population of the study are undergraduate students and 500 samples are chosen from the universities in the target population randomly and data are gathered using the questionnaire designed by the researcher the validity of the questionnaire has been verified based on the views of 5 experts and using some similar tested questionnaires as a model. The reliability has been estimated using Alpha Cronbach’s index by pre- test of 15 samples about 0.86. To data analyze SPSS software and statistical tests are used. The quality of the college life of students has been evaluated significantly lower than average and the quality of college life of non-local students is significantly higher than the quality of college life of local students. The low quality of college life shows that higher education policies on quality and national resources productivity have had low effectiveness. Dissatisfaction of students, as the key stakeholder of higher education system, from quality of college life could be a starting point to stray away from the higher education missions and philosophies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employability
  • Graduates
  • technical and vocational
  • Higher education
  • Capability Approach