نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف

10.22047/ijee.2022.325828.1885

چکیده

آموزش مهندسی در شکل فعلی خود با تاکید بر مهارت آموزی اجرا می‌شود. این در حالی است که پدیده انقلاب اطلاعات باعث دستیابی دانشجویان به انواع مراجع برای آموزش مهارت آموزی شده است که به دلایل مختلف از برخی جنبه‌ها خیلی بهتر از آموزشهای سنتی دانشگاهی هستند. لذا این موضوع لزوم تغییر نگرش به آموزشهای مهندسی را ایجاد می‌کند. درس کارگاه عمومی بعنوان یک درس اساسا سال اولی در دوره آموزش مهندسی دوره کارشناسی می‌تواند نقش زیادی در آشنایی سریع دانشجویان با حرفه مهندسی داشته باشد. این درس اکنون با هدف مهارت آموزی تدریس می‌شود در حالیکه بازه زمانی کوتاه ارائه این درس، تعدد موضوعات تدریس شده و نحوه ارائه آن نمی‌توانند این هدف را برآورده سازند. در این مقاله نگاهی دوباره به این درس شده است و از آن بعنوان فرصتی برای آشنا‌کردن دانشجویان با فضای کار مهندسی استفاده شده است. مفاهیمی که می توان در قالب این درس و بدون تغییر قابل توجه در اجرا اما با تغییر قابل توجه در هدف آن به دانشجویان منتقل کرد، شرح داده می‌شوند. انتظار می‌رود با این تغییر بسیاری از مشکلات دانشجویان در دوره کارشناسی که به عدم اطلاع دقیق آنها از روح کار مهندسی بر‌می‌گردد مرتفع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

General workshop: A course for practical training or an introduction to engineering

نویسندگان [English]

  • Sayyad Nasiri
  • Hamid Haghshenas Gorgani
  • Mahdi Mottaghipour
  • Alireza Jahantigh Pak
  • Gholamreza Pircheraghi
  • Jamal Arghavani Hadi

Sharif University of Technology

چکیده [English]

Engineering education is based on the technical methods in the present form. Information revolution causes to access the technical education materials as a widely spread form by the students. These materials are more effective than the traditional engineering education. Thus, it is necessary to change the engineering education methods. General workshop is a first-year course for the engineering students and it is an introduction on engineering regulations. Nowadays, this course is run to teach the practical training. However, this goal cannot be achieved because of the short period of the course, various topics of the course and improper education methods. In this paper, this course is investigated again based on the teaching of engineering concepts to the students. Various engineering concepts are explained which can be educated in this course without considerable changes in practice but with magnificent change in the course prospective. It is expected that this new design helps the students more to be familiar with the engineering concepts and methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education philosophy
  • Engineering profession
  • General workshop course
  • Common engineering concepts