بررسی مقایسه‌ای وضعیت کنونی پژوهش در زمینه فنی‌مهندسی با محوریت رشته مهندسی مکانیک

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی مکانیک داشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

10.22047/ijee.2019.165328.1612

چکیده

در این مقاله وضعیت کنونی پژوهش در ایران در حوزه فنی‌مهندسی و با تمرکز بر رشته مهندسی مکانیک ترسیم شده است. برای نیل به این هدف تلاش شده است که کمیت و کیفیت پژوهش در کشور به روایت پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر گزارش شده و با نتایج کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مقایسه شود. تعداد مدرک‌های علمی منتشرشده به‌عنوان اصلی‌ترین شاخص کمی مورد استفاده قرار گرفته و برای سنجش کیفیت پژوهش‌ها، شاخص‌های کیفی مانند تعداد ارجاع‌ها، نسبت ارجاع بر مدرک، شاخص h، همایش‌های علمی و پژوهشگران برتر کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج این بررسی نشان‌ می‌دهد که کمیت انتشارات پژوهشی کشور وضعیت مطلوبی دارد. از نظر کمیت تولیدهای علمی در زمینه مهندسی مکانیک، ایران در پایان سال 2017 میلادی در جایگاه 14 جهان قرار داشته و رتبه کشور از نظر شاخص h که یک شاخص کیفی تولیدهای علمی است، مناسب بوده است؛ در حالیکه با نگاه به شاخص کیفی دیگر که تعداد ارجاع بر مدرک پژوهشی است، رتبه کشور در میان سایر کشورها قابل‌دفاع نبوده و نامناسب است. در این مقاله آسیب‌شناسی وضعیت کنونی پژوهش به‌ویژه در زمینه مدرک‌های پژوهشی انجام شده و پیشنهادهایی به منظور بهبود کیفیت پژوهش‌ها ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Status of Research in the Field of Engineering in Iran; with a Focus on Mechanical Engineering

نویسندگان [English]

  • Majid Saffar Avval 1
  • Mohammad Reza Eslami 2
  • Navid Zehtabiyan-Rezaie 3
  • Mohammad Hossein Nahavandian 3
1 Professor, Mechanical Engineering Department, AmirKabir University of Technology
2 Professor, Mechanical Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
3 Ph.D. Candidate, Mechanical Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this article, the current status of research in Iran has been evaluated with a focus on the field of engineering and especially mechanical engineering. To achieve this goal, the quantity and quality of research have been studied and compared with developed and developing countries. The number of scientific publications has been used as the main quantitative index. In order to assess the quality of research, qualitative indicators such as the number of citations, the ratio of citation per document, the h-index, the scientific conferences and the top researchers have been analyzed. The results indicate that the quantity of the publications is favorable. In terms of the quantity of publications in the field of mechanical engineering, Iran ranked 14th in the world, and the ranking of the country is suitable for the h-index, which is a qualitative indicator of scientific production, while looking at the other qualitative index, which refers to the number of citation per document, the rank of Iran among the other countries is not suitable. In this article, suggestions have been made to improve the quality of research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific productivity
  • research performance
  • Scientific publication
  • research quality
  • mechanical engineering