مطالعه مقایسه ایی عوامل موثر بر فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی دولتی ایران

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

10.22047/ijee.2019.172653.1624

چکیده

فرسودگی تحصیلی باعث ایجاد احساس درماندگی، تحریک‌پذیری و ناامیدی در دانشجویان و در نتیجه کاهش پیشرفت تحصیلی آنان می شود؛ از اینرو، بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی دولتی کشور انجام شد. همچنین در این مطالعه میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان گروه فنی و مهندسی با دانشجویان سایر گروه‌های تحصیلی مقایسه شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه‌‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب تعداد 2635 نفر از آنها برای مطالعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 23 انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش بیش از نیمی از دانشجویان نظام آموزش عالی کشور از فرسودگی تحصیلی متوسطی رنج می‌بردند. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد که که وضعیت فرسودگی تحصیلی دانشجویان بر اساس متغیرهای سن، معدل، جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، عضویت در تشکل‌های دانشجویی، استفاده از خوابگاه‌ دانشجویی، مقطع تحصیلی و گروه تحصیلی از لحاظ آماری متفاوت بود؛ اما بین وضعیت فرسودگی تحصیلی دانشجویان بر اساس متغیرهای دورۀ تحصیلی (روزانه- شبانه) و نوع دانشگاه (دانشگاه با سابقۀ بالا، متوسط و پایین) اختلاف معناداری از لحاظ آماری مشاهده نشد. در این راستا، نتایج پژوهش نشان داد که میزان فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان گروه فنی و مهندسی بالاتر از دانشجویان سایر گروه های آموزشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of The Contributing Factors on Academic Burnout Among Students of Iran's Higher Education System

نویسنده [English]

  • Seyedeh Maryam Hosseini Largani
Faculty member of Institute for research and Planning in Higher Education
چکیده [English]

Academic burnout causes feelings of helplessness, irritability and disappointment in students. Therefore, reduce their academic achievement. Hence, it is necessary to study the factors affecting students' academic burnout. The purpose of this study is to investigate the contributing factors on academic burnout among students of Iran's higher education system. In addition, the level of burnout among engineering students was compared with that of students in other departments. The statistical population of the study consisted of all students of universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology, which by using stratified random sampling, 2635 of them were selected. Data analysis was done in both descriptive and inferential statistics by using SPSS software version 23. Accordingly, more than half of the students in Iran's higher education system have suffered from moderate academic burnout. In addition, the results of the study indicated that the students' academic burnout status was statistically different based on age, gender, marital status, employment status, membership in student associations, student dormitory, academic course and academic degree. Nonetheless, there was no statistically significant distinction between the academic burnout status of the students based on variables of academic year (day time or night time) and type of university (high, middle and low prestigious). In this regard, the results of the study indicate that the level of burnout among engineering students is higher than that of other educational departments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic fatigue
  • Academic indifference
  • Educational ineffectiveness
  • Academic burnout
  • Higher education