رویکرد فکری دانشجویان برونگرا و درونگرای معماری در فرآیند طراحی و راهبردهای آموزشی آن

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه حکیم سبزواری.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه حکیم سبزواری

10.22047/ijee.2019.191197.1650

چکیده

برای برقراری تعامل خوب میان استاد و دانشجویان معماری در کارگاه طراحی، توجه به ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان اهمیت زیادی دارد. تفاوت در ویژگی‌های شخصیتی هر دانشجو، روش‌های آموزشی متناسب با هر یک از آنها را می‌طلبد. بعضی از استادان معماری به طور ضمنی و تجربی به گوناگونی طبع و تفاوت شخصیت ها در هر دانشجو توجه دارند، اما برخی دیگر، از یک قاعده در گفتگو و خط کشیدن برای همه ی دانشجویان استفاده می کنند. این مقاله قصد دارد یکی از ویژگی‌های مهم شخصیتی دانشجویان معماری، یعنی برونگرایی و درونگرایی را به عنوان دغدغه ای مهم در تفاوت آموزشی هریک مطرح کند. هر انسانی درجه ای از برون گرایی و درون گرایی را دارد و در طیفی میان برون گرایی مطلق و درون گرایی مطلق قرار می گیرد؛ اما به دلیل غلبه ی قابل توجه یکی بر دیگری، به او نسبت برونگرا یا درونگرا داده می شود. پرسش بنیادی این است که «برون‌گرا یا درون‌گرا بودن دانشجوی معماری چه اثری در فرآیند طراحی او خواهد داشت و استاد معماری در آموزش هر یک چگونه باید عمل کند؟». روش تحقیق این مقاله توصیفی، تطبیقی و تحلیلی است. این پژوهش با تکیه بر مطالعات کتابخانه‌ای، ویژگی‌های شخصیتی دانشجوی برون‌گرا و درون‌گرا را برمی‌شمارد و مشخص می‌نماید که هر یک از این ‌دو گروه چه رویکرد فکری یی در یادگیری طراحی و پیش برد طرح روی میز دارند، و چه آموزشی هایی طلب می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thinking approach of Extroverted and Introverted Students of Architecture within the Design Process and its Educational Strategies

نویسندگان [English]

  • Vahid Sadram 1
  • Elham Kafaei 2
1 Assistant Professor, Hakim Sabzevari University, Iran.
2 Master student of Architecture, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

To establish a good interaction between lecturer and the students of architecture in the design studio, it is essential to pay attention to the students’ personalities and traits. The difference in students’ traits demands educational methods tailored to them. Some lecturers of architecture, implicitly and practically, concentrate on the diversity and difference of traits in each student, while others apply the same single rule to all students during talking and drawing. This paper intends to highlight one of the important characteristics of the students of architecture, namely extraversion and introversion, as a key concern in the educational difference. Having a degree of extroversion and introversion, every human being is located in a spectrum whose ends are absolute extroversion and introversion. Due to the superiority of one of these two over the other one, a person is termed introvert or extrovert. The fundamental question is, “what effect does the extroversion or introversion of a student of architecture bring to the design process and what should the lecturer of architecture do in each case?” The research methodology of this paper is descriptive, comparative, and analytical. Relying on the literature review, this research outlines the traits of extroverted and introverted students to identify the intellectual approach that each of these two groups has in learning design and using it, in addition to offering the type of training they require in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • types of personalities
  • extraversion
  • introversion
  • MBTI test
  • the design process
  • architecture education