نقش بازتاب قبل از عمل، حین عمل و بعد از عمل در حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 عضو هیات علمی بخش آموزش ریاضی دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 عضو هیئت علمی بخش آموزش ریاضی، دانشگاه شهید باهنر

10.22047/ijee.2019.198740.1671

چکیده

درس ریاضی یکی از دروس مهم در رشته‌های مهندسی به شمار می‌رود و در عملکرد تحصیلی دانشجویان تاثیر بسزایی دارد. لازم به ذکر است برخی پژوهشگران، ریاضی را راهی برای ورود افراد بااستعداد به مهندسی می دانند و از آن به عنوان یکی از علل اُفت یا پیشرفت دانشجویان مهندسی یاد می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی روند حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی با رویکرد بازتابی است. انتخاب جامعه پژوهش با استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف از میان دانشجویان سه رشته مهندسی عمران، مکانیک و الکترونیک است که در در دانشگاه شهید باهنر کرمان مشغول به تحصیل بودند همچنین داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه جمع آوری شدند. در این پژوهش سعی بر آن شده تا با استفاده از بازتاب، به بررسی و کشف راه حل های دانشجویان در فرآیند حل مسئله ریاضی آنان بپردازیم. در مجموع، یافته ها حاکی از آن است که بازتاب در قالب سه مقوله (بازتاب قبل از عمل، بازتاب حین عمل و باتاب بعد از عمل حل مسئله) اثری مثبت بر حل مسئله ی ریاضی دانشجویان مهندسی داشته و توانایی حل مسئله ی ریاضی آنان را بهبود می بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of reflection before action, on action and after action on mathematics problem solving for engineering students

نویسندگان [English]

  • fariba firouzian 1
  • soheila firouzian 2
  • Mohammad Reza Fadaee 3
  • abolfazl rafiepour 4
2 karaj university
3 Mathematics and Computer Department, Shahid Bahonar University of Kerman
4 Bahonar university
چکیده [English]

Mathematics subjects are important in engineering fields and have a significant effect on academic performance of engineering students. Some researchers recognize mathematics as a path for talented students to enter in engineering. It is also a factor of progress or failure of engineering students. The aim of present research is to investigate the trend of mathematics problem solving of engineering students with a reflective approach. A Purposive sample was selected among the students of three engineering subjects which were civil, mechanical and electrical engineering. These students were studying at Bahonar University. The data was collected using interviews. It is challenge in this research to explore the students’ solutions by using reflection during their mathematics problem solving. Applying reflection in researching and discovering solutions is processed of problem solving. In some of findings indicates that reflection in three categories (reflection before action, reflection on action and reflection after action) has a positive effect on mathematics problem solving of engineering students and also it has improved the mathematics problem solving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • engineering education
  • problem solving
  • reflection before action
  • reflection on action
  • reflection after action