گزارش تحول دیجیتالی و آموزش در زمان پسا کرونا، دکتر رضا سمیع زاده

جهت مطالعه گزارش اینجا کلیک کنید.