انتشار کتاب راه اندازی علوم ارتباطات

جهت دانلود کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:

https://press.anu.edu.au/publications/communicating-science

 

منبع: جایزه مصطفی