جهت دریافت فایل برنامۀ اجرایی پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی دانشگاه کردستان ( 20 - 19 آبان ماه) اینجا کلیک کنید.