فصلنامه آموزش مهندسی ایران در گذشت استاد فرزانه و دوست دار محیط زیست سرکار خانم دکتر سیمین ناصری عضو فرهنگستان علوم و عضو هیات مشاوران فصلنامه خدمت خانواده، جامعه علمی و مهندسی کشور تسلیت می گوید.

 

روانشان شاد باد