کلیدواژه‌ها = ربات های اجتماعی
1. رباتیک شناختی - اجتماعی: رازها و نیازها

دوره 18، شماره 70، تابستان 1395، صفحه 55-76

علی مقداری؛ مینو عالمی