موضوعات = آموزش در سایر رشته های علوم(ریاضی، فیزیک، شیمی و روانشناسی و علوم تربیتی)
1. طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین: رویکرد کیفی (مورد پژوهی: دانشگاه تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1398

احمد کیخا؛ میترا عزتی؛ محمد جواد صالحی


2. آسیب‌شناسی آموزش های مهارتی بر مبنای الگوی سه‌شاخگی: مطالعه موردی استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ فرهاد شریعتی