ارزیابی توانایی شنیداری دانشجویان مهندسی از طریق توصیفگرهای سطح بندی شده CEFR و فعالیت های شنیداری عمومی و آکادمیک

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبانهای خارجی. دانشگاه علم و صنعت ایران

2 گروه آموزشی زبانهای خارجی، دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22047/ijee.2019.178761.1633

چکیده

هدف از انجام این مطالعه تعیین سطح مهارت شنیداری دانشجویان مهندسی مقطع کارشناسی بر اساس چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها ((CEFR و همچنین مقایسه خود ارزیابی دانشجویان در آزمون خود ارزیابی CEFR و دایلنگ با عملکرد واقعی آن ها در انجام فعالیت های شنیداری عمومی و آکادمیک بوده است. شرکت کنندگان این مطالعه 200 دانشجوی کارشناسی دختر و پسر ایرانی (شامل 148 پسر و 52 دختر) در رشته های مهندسی در دانشگاه علم و صنعت ایران بودند. ابزار این پژوهش شامل آزمون های خود ارزیابی شنیداری دایلنگ و CEFR و همچنین هشت فعالیت درک شنیداری در چهار سطح (یعنی ابتدایی، متوسط، فوق متوسط و پیشرفته) و در دو دسته متفاوت آکادمیک و عمومی بود. نتایج تحقیق نشان داد که دانشجویان دختر در انجام فعالیت های شنیداری عمومی و آکادمیک عملکرد بهتری نسبت به همتایان پسر خود داشتند. نتایج همچنین نشان داد که خود ارزیابی دانشجویان با عملکرد واقعی آنها در فعالیت شنیداری تطابق ندارد زیرا هر دو گروه دانشجویان درک شنیداری خود را در آزمون خود ارزیابی CEFR و دایلنگ بیشتر از واقع ارزیابی کرده بودند. همچنین تعداد تطابق ها در آزمون خود ارزیابی دایلنگ بیشتر از آزمون خود ارزیابی CEFR و تعداد تطابق ها درفعالیت های آکادمیک بیشتر از فعالیت های عمومی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Engineering Students' Listening Ability through Level-Specific CEFR-Based Descriptors and General and Academic Listening Tasks

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Taghizadeh 1
  • Kafiyeh Asadollahi 2
1 Department of Foreign Languages, Iran University of Science and Technology
2 Department of Foreign Languages, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine a listening level based on Common European Framework of Reference (CEFR) for undergraduate students of Engineering and also to compare the self-reporting of their listening comprehension on the DIALANG and the CEFR listening self-assessment descriptors with their level on the academic and general listening tasks. The participants of this study were 200 Iranian male and female learners (male=148, female=52) at the BS level at the Iran University of Science and Technology. The instruments of this research were the CEFR and the DIALANG listening self-assessment grids and eight listening comprehension tasks at four levels (i.e., A2, B1, B2, & C1) and in two different genres (academic and general). The results revealed that female learners performed better on the general and academic listening tasks than male learners did. The results also indicated that the learners' self-assessment did not correspond closely with their performance on the listening tasks as both groups rated their listening comprehension higher on the CEFR and DIALANG grids. The number of matches on the DIALANG grid was also greater than that of the CEFR, and the matches on the academic tasks were greater than those of the general tasks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic listening task
  • can do statement
  • CEFR
  • DIALANG
  • Self-assessment