دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 1-150 
4. نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در بخش ساختمان

صفحه 23-37

ابوالحسن وفایی؛ همایون اسمعیل پور استکانچی؛ قدرت الله قدیمی