دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1384، صفحه 1-199 
6. جایگاه زنان در توسعه علوم مهندسی در ایران

صفحه 52-91

ابوالحسن وفایی؛ علی کاوه؛ مجید صادق آذر


7. ارکان نظام آموزشی مهندسی

صفحه 94-134

جلال حجازی؛ محمد مهدی غفاری