دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 1-191 
1. لزوم آموزش مباحث خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌ها

صفحه 1-19

علیرضا منصوریان؛ فاطمه حیدریان نائینی