دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 1-197 
3. لزوم ارائه واحد درسی مدیریت در رشته مهندسی شیمی

صفحه 37-49

محسن پیر دشتی؛ آرزو قادی؛ نسرین نور شاهی


8. چراغهای خودکار نوری بر دانش ایران باستان

صفحه 153-169

یوسف یاسی؛ صفر هاشملو؛ محمد بایرامی؛ فاطمه طباطبایی؛ آزاده کریمی