دوره و شماره: دوره 22، شماره 87، پاییز 1399، صفحه 1-143 
1. تحقیقات مسئله‌مدار در معماری

صفحه 1-29

زهرا اهری؛ هادی ندیمی؛ صحرا عابری زاهد؛ فاطمه توانایی مروی؛ پریسا رحیم زاده؛ مریم حیدرخانی؛ شیوا فلاح نجم آبادی