دوره و شماره: دوره 19، شماره 74، تابستان 1396، صفحه 1-163 
4. بررسی کیفی نقش بازتاب در حل مسئلۀ ریاضی دانشجویان مهندسی

صفحه 51-70

فریبا فیروزیان؛ محمدرضا فدایی؛ ابوالفضل رفیع پور