دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 1-173 
4. فناوری و دانش فنی

صفحه 65-88

جلال حجازی؛ پرویز دوامی؛ ناصر توحیدی؛ علی حائریان اردکانی؛ علی کریمی طاهری؛ رضا محمودی