ارزیابی مقایسه‌ای ویژگیهای روانشناختی مؤثر بر نگرشهای کارآفرینانه در دانشجویان مهندسی کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی رامین خوزستان)

حوریه مرادی؛ مسعود بیژنی؛ غلامحسین کرمی؛ نگین فلاح حقیقی

دوره 14، شماره 53، خرداد 1391، صفحه 65-81

https://doi.org/10.22047/ijee.2012.2301