تطبیق برنامه دروس گرافیک مهندسی با رویکردهای مدرن طراحی با استفاده از یک روش داده‌کاوی هایبریدی مبتنی بر به‌کارگیری تابع کیفیت و تحلیل چندمعیاره DEMATEL به‌صورت فازی

حمید حق شناس گرگانی؛ علیرضا جهانتیغ پاک

دوره 22، شماره 86، شهریور 1399، صفحه 55-83

https://doi.org/10.22047/ijee.2020.212668.1708